ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูง
นักวิจัย : ณัชชา อัศวภิญโญกิจ
คำค้น : HIGH POTENTIAL NURSE , HIGH POTENTIAL NURSING PERSONNEL MANAGEMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001328
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย โดยประยุกต์วิธีการของ Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) มาใช้ในการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบสอบถามรอบแรกเป็นแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง ปลายเปิด และการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูง รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า แหล่งข้อมูล คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารระดับสูง จำนวน 20 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทางการพยาบาลจำนวน 8 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทางการแพทย์ จำนวน 2 ท่าน นักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทางการพยาบาล 8 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ท่าน วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูง และวิเคราะห์เนื้อหาได้องค์ประกอบ 8 ด้านขั้นที่ 2 นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ นำมาสร้างแบบสอบเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูง เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากแบบสอบถามรอบที่ 2 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงคำตอบ หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์อีกครั้งเพื่อสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า การบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูง ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่1) การสรรหาเชิงรุก 2) การมอบหมายงานพิเศษที่ยากและท้าทายให้เหมาะสมกับศักยภาพ 3) การบริหารบุคลากรพยาบาลแบบยืดหยุ่น 4) เปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 5) สร้างบันไดวิชาชีพให้เกิดความก้าวหน้า 6) สร้างแรงจูงใจและทำให้เกิดความพึงพอใจในงาน 7) การประเมินผลโดยยึดผลสำเร็จของงาน และ 8) การธำรงรักษาบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูงโดยยกย่องให้เกียรติจากผลสำเร็จของงาน

บรรณานุกรม :
ณัชชา อัศวภิญโญกิจ . (2548). การบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัชชา อัศวภิญโญกิจ . 2548. "การบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัชชา อัศวภิญโญกิจ . "การบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
ณัชชา อัศวภิญโญกิจ . การบริหารบุคลากรพยาบาลที่มีศักยภาพสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.