ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท
นักวิจัย : จีรนันท์ ขันแข็ง
คำค้น : EXPERIENCE OF MOTHERS CARING , PERSONS WITH SCHIZOPHRENIA
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฎการณ์วิทยาของ Hussert มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการให้ความหมายการดูแล และประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภททำการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 ราย โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการให้ความหมายและประสบการณ์การดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth-interview) พร้อมกับบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยเทปบันทึกเสียงและการจดบันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามแบบของ Colaizzi ผลการวิจัยพบว่า มารดาให้ความหมายการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภทว่า เป็นการกระทำที่อยากให้บุตรหายจากการเจ็บป่วย และเป็นการแสดงความรัก ผูกพัน ห่วงใยของความเป็นแม่ ส่วนประสบการณ์ในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ประสบการณ์ด้านการรับรู้การเจ็บป่วย จำแนกเป็น 2 ประเด็นย่อย ได้แก่ เครียด คิดมากทำให้ประสาทไม่ดี และถูกผีเข้า / โดนของ 2) ประสบการณ์ด้านพฤติกรรมการดูแล จำแนกเป็น 2 ประเด็นย่อย คือพฤติกรรมการดูแลระยะแรกที่มีการเจ็บป่วย / มีอาการทางจิต และพฤติกรรมการดูแลในระยะอาการสงบ / ไม่ให้อาการทางจิตกำเริบ และ 3) ประสบการณ์ด้านอารมณ์และความรู้สึกจากการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้เข้าใจถึงความหมายและประสบการณ์ในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภทของมารดา สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา การปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัยทางการพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับการให้การดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ดูแลที่เป็นมารดา

บรรณานุกรม :
จีรนันท์ ขันแข็ง . (2548). ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จีรนันท์ ขันแข็ง . 2548. "ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จีรนันท์ ขันแข็ง . "ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
จีรนันท์ ขันแข็ง . ประสบการณ์ของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วยด้วยโรคจิตเภท. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.