ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทผู้นำพยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทผู้นำพยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
นักวิจัย : ทัศนี สงกา
คำค้น : CLINICAL NURSE LEADER'S ROLES , TERTIARY HOSPITALS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001151
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้นำพยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดยใช้เทคนิควิจัยแบบเดลฟาย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพการพยาบาลจำนวน 24 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการพยาบาล ด้านการปฏิบัติการพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบสอบถามรอบแรกเป็นแบบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเก็บรวบรวมข้อมูล 3 รอบ ใช้ระยะเวลารวบรวมข้อมูล 99 วัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้นำพยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ประกอบด้วยบทบาทย่อย 82 รายการ เป็นบทบาทที่มีระดับความสำคัญมากที่สุดทุกรายการ จำแนกได้เป็น 8 บทบาท สรุปได้ดังนี้ 1. บทบาทผู้ชำนาญการพยาบาลในคลินิก จำนวน 13 รายการ 2. บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 13 รายการ 3. บทบาทผู้บริหารจัดการ จำนวน 13 รายการ 4. บทบาทผู้ติดต่อสื่อสารและประสานความร่วมมือ จำนวน 9 รายการ 5. บทบาทผู้จัดการผลลัพธ์การดูแลและบริหารความเสี่ยง จำนวน 7 รายการ 6. บทบาทผู้ให้คำปรึกษา จำนวน 6 รายการ 7. บทบาทผู้ปกป้องคุ้มครองผู้ใช้บริการด้านจริยธรรมและกฎหมาย จำนวน 7 รายการ 8. บทบาทผู้พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จำนวน 14 รายการ

บรรณานุกรม :
ทัศนี สงกา . (2548). บทบาทผู้นำพยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทัศนี สงกา . 2548. "บทบาทผู้นำพยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทัศนี สงกา . "บทบาทผู้นำพยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
ทัศนี สงกา . บทบาทผู้นำพยาบาลในคลินิก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.