ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิจัย : จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
คำค้น : TEACHER COLLABORATION , MODEL VALIDATION , MULTIPLE GROUP STRATEGY , KNOWN GROUP TECHNIQUE , INDICATORS , CAUSE AND EFFECT MODEL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001016
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาตัวบ่งชี้การร่วมมือรวมพลังของครูในโรงเรียนประถมศึกษา (2) พัฒนาโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครู และ(3) ศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของกลุ่มครูที่มาจากสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 427 คน จากสถานศึกษา 58 แห่ง ที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจากประชากรครูประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวัดการร่วมมือรวมพลังและสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบทางเดียวและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยโปรแกรม SPSS วิเคราะห์ตรวจสอบความตรงของโมเดลความตรงข้ามกลุ่ม และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลโดยกลยุทธ์กลุ่มพหุด้วยโปรแกรมลิสเรล 8.53 ผลการวิจัยสำคัญสรุปได้ว่า (1) โมเดลการวัดการร่วมมือรวมพลังมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (chi-square = 4.785, df = 0.68617, GFI = 0.996, AGFI = 0.983)ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ 7 ตัวมีค่าอยู่ระหว่าง 0.721 ถึง 0.905 ตัวแปรที่มีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือการเอาใจใส่แก้ไขปัญหาร่วมกัน รองลงมาคือการรับผิดชอบต่อหน้าที่และการมีเป้าหมายร่วมกันในการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.905, 0.855 และ 0.791ตามลำดับ ผลการตรวจสอบความตรงโดยวิธีกลุ่มรู้ชัดสรุปได้ว่าตัวบ่งชี้การร่วมมือรวมพลังมีความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ในระดับสูง (2) โมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (chi-square = 238.53, df = 209, P = 0.7873,GFI = 0.949 AGFI = 0.907) โดยองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของการร่วมมือรวมพลังทั้งสามระดับมีอิทธิพลทางตรงต่อการร่วมมือรวมพลัง และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อองค์ประกอบที่เป็นผลของการร่วมมือรวมพลังทั้งสามระดับโดยผ่านการร่วมมือรวมพลัง (3) โมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังมีความแปรเปลี่ยนทั้งรูปแบบและพารามิเตอร์ระหว่างกลุ่มครูที่มาจากสถานศึกษาขนาดต่างกัน (chi-square = 1651.35, df = 819, P = 0.000, GFI = 0.691)

บรรณานุกรม :
จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ . (2548). การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ . 2548. "การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ . "การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ . การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.