ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3
นักวิจัย : ศรัณย์พร ฉัตรรัตนา
คำค้น : URBAN ENVIRONMENT , STORYLINE APPROACH , LEARNING ACTIVITIES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000976
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) โดยแผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบด้านเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเมือง จำนวน 5 ท่าน และนำไปตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมโดยการนำไปให้ครูสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมจำนวน 3 ท่าน นำไปใช้ในการทดลองสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ระดับชั้นละ1 ห้องเรียน โดยมีเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมคือแบบบันทึกหลังสอน และแบบบันทึกการประเมินตามสภาพจริง ผลการวิจัยได้ข้อสรุปคือ ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองโดยวิธีสตอรี่ไลน์ จำนวน 3 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยการทดลองสอนในห้องเรียนสำหรับใช้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ระดับชั้นเรียนละ7 คาบเรียน (50 นาทีต่อคาบเรียน)

บรรณานุกรม :
ศรัณย์พร ฉัตรรัตนา . (2548). การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรัณย์พร ฉัตรรัตนา . 2548. "การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรัณย์พร ฉัตรรัตนา . "การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
ศรัณย์พร ฉัตรรัตนา . การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.