ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักวิจัย : จีรนันท์ นาคสมทรง
คำค้น : AGENCY COSTS , AUDIT COMMITTEE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000901
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สามประการ ประการแรกเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกลุ่มงานที่ศึกษาแปดกลุ่มงานได้แก่ การดูแลกระบวนการจัดทำงบการเงิน การสอบทานระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน การดูแลให้บริษัทปฏฺบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบบัญชี การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลกรณีเกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์การจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องของกรรมการตรวจสอบประการที่สองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัตงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีขนาด ความเสี่ยงทางการเงิน สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท สัดส่วนของจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อจำนวนคณะกรรมการบริษัทเป็นต้นทุนตัวแทน และประการสุดท้ายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจัยที่นำมาศึกษาประกอบด้วยปัจจัยด้านอำนาจที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากองค์กร ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบปัจจัยจากการได้รับทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และปัจจัยด้านความสะดวกจากการใช้ประกาศ ข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ากลุ่มงานที่คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานมากที่สุด สามอันดับแรกได้แก่ การสอบบัญชี การจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลฯ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกลุ่มงานยกเว้นกลุ่มงานการปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องของกรรมการตรวจสอบเท่านั้นที่ไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนตัวแทนตัวใดเลย สำหรับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับปัจจัยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าต้นทุนตัวแทนขนาดเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยพบความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านอำนาจที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากองค์กรและปัจจัยจากการได้รับทรัพยากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บรรณานุกรม :
จีรนันท์ นาคสมทรง . (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จีรนันท์ นาคสมทรง . 2548. "ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จีรนันท์ นาคสมทรง . "ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
จีรนันท์ นาคสมทรง . ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.