ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ลลิดา เปลี่ยนดี
คำค้น : COMMUNICATION , RELATIONSHIP BUILDING , SCHOOL AND COMMUNITY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548001068
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการการสื่อสาร ปัจจัยการสื่อสารและปัจจัยอื่นของโรงเรียน วัดยายร่มในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 30 คน และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ประกอบกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า ~b1. กระบวนการการสื่อสารของโรงเรียนวัดยายร่มในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน"ผู้ส่งสาร"~b ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนวัดยายร่มที่ได้รับราชการและมีประสบการณ์ในอาชีพครูมากกว่า 10 ปี และเป็นผู้มีทักษะและความชำนาญด้านให้การศึกษา ทั้งยังมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่จะทำการสื่อสาร และต่อผู้รับสาร ~b"สาร"~bโรงเรียนวัดยายร่มเลือกใช้สารที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน สารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน สารที่ชุมชนและผู้ปกครองจำเป็นต้องรับทราบและติดตามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของโรงเรียน ~b"สื่อ"~bโรงเรียนวัดยายร่มเลือกใช้ ~iสื่อสิ่งพิมพ์~i ภายในโรงเรียน เช่น แผ่นพับ จุลสารยายร่มสัมพันธ์ จดหมาย ~iสื่อกิจกรรม~i เช่น การประชุมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองและแกนนำชุมชน การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเยี่ยมเยียนบ้านนักเรียน ~iสื่อบุคคล~iได้แก่ การบอกเล่าจากปากต่อปากของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน รวมทั้ง ~iสื่ออื่นๆ~iเช่น เวบไซด์ ป้ายผ้า คัทเอาน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ~b"ผู้รับสาร"~b มีความแตกต่างและหลากหลายมากทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ แต่มีทัศนคติที่ดีต่อโคงเรียนวัดยายร่ม~b"ผลที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร"~b ชุมชนและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีการบอกต่อไปยังเพื่อนในกลุ่มของตนให้เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนอีกด้วย ~b2. ปัจจัยการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชน~bโรงเรียนวัดยายร่มมีการสื่อสารทั้งในแบบทางเดียวและแบบสองทาง มีการสื่อสารทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบที่ไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ยังใช้การสื่อสารทั้งแบบวัจนะภาษา และแบบอวัจนะภาษา รวมทั้งใช้การสื่อสารตามแนวดิ่งและแนวราบ ~b3. ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชน~b~iปัจจัยหลัก~i ได้แก่ 1. นโยบายของโรงเรียน 2. การวางแผนการดำเนินงาน ~iปัจจัยรอง~iได้แก่ 1. สภาพและขนาดของชุมชน 2. วิถีชีวิตของคนในชุมชน 3. ผู้นำและผู้ที่มีอิทธิพลในชุมชน 4. นโยบายทางด้านการศึกษาของภาครัฐที่สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 5. หน่วยงานภายนอกบริษัท ห้างร้านที่สนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

บรรณานุกรม :
ลลิดา เปลี่ยนดี . (2548). การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลลิดา เปลี่ยนดี . 2548. "การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลลิดา เปลี่ยนดี . "การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
ลลิดา เปลี่ยนดี . การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดยายร่มกับชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.