ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

~iเดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย~i ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์: ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ~iเดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย~i ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์: ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก
นักวิจัย : วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล
คำค้น : THE LIGHT OF ASIA , WISDOM , EAST-WEST , INTERTEXT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000575
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ความเข้าใจ การตีความ และการถ่ายทอดเรื่องราวพุทธศาสนาในกวีนิพนธ์ ~iThe Light of Asia~i ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์โดยจะมุ่งวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ศาสนา ศาสดา และคำสอน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ในด้านศาสนา อาร์โนลด์ชี้ให้เห็นว่าศาสนาพุทธเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าสากล โดยใช้มโนทัศน์จากลัทธิดาร์วินมาอธิบายประเด็นเรื่องความทุกข์ในพุทธศาสนาและนำคำ อนุภาคเรื่องที่มีนัยทางศาสนาคริสต์และคุณลักษณะเด่นของพระเยซู รวมทั้งขนบวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องอัตวิพากษ์และโครงสร้างชาดกมาประกอบสร้างกวีนิพนธ์ ในด้านศาสดา อาร์โนลด์ตีความและนำเสนอภาพพระพุทธเจ้าโดยเน้นความเป็นมนุษย์ผู้วิวัฒน์ พระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์ที่เติบโตทางจิตวิญญาณ ปัญญาของพระองค์พัฒนาขึ้นด้วยการเรียนรู้จากเพื่อนมนุษย์และสิ่งรอบข้างความรักของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏใน ~iThe Light of Asia~i พัฒนาจากความรักในระดับปัจเจกไปสู่ความรักในระดับสากลที่ปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ ในด้านคำสอน เซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์เลือกพุทธธรรมมานำเสนอด้วยกัน 4 หัวข้อ ได้แก่ แนวคิดเรื่องกรรม นิพพาน ทิศ 6 และอริยสัจ 4จากการวิเคราะห์การตีความและการนำเสนอ พบว่า กวีพยายามนำเสนอสารัตถะของหลักธรรมที่เน้นความเป็นเหตุเป็นผล และประยุกต์ใช้ได้ในโลกตะวันตก ~iThe Light of Asia~i เป็นกวีนิพนธ์ที่มีลักษณะเป็นสหบททางวัฒนธรรม กล่าวคือเป็นพื้นที่ที่มีการปะทะสังสรรค์ของกระแสความคิด มโนทัศน์และขนบวรรณกรรมที่หลากหลาย นอกจากจะได้รับอิทธิพลจากตัวบทพุทธศาสนา เช่น ~iBuddhaghosha's Parables, The RomanticLegend of Sakya Buddha, Manual of Buddhism, The Wheel of the Law,~i และ ~iลลิตวิสตระ~iแล้ว กวียังนำลัทธิดาร์วิน แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ กระแสมนุษยนิยม กระแสโรแมนติก ขนบวรรณกรรมในไบเบิลและวรรณกรรมพุทธศาสนามาผสมผสานกันอีกด้วย ~iThe Light of Asia~i เป็นตัวอย่างงานประเภทบูรพคดีนิยมในมิติที่เชิดชูภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาในฐานะมรดกของมนุษยชาติ เซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ได้สร้างสรรค์บทสนทนาระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกโดยมุ่งไปที่อุดมคติอันสูงสุดของมนุษย์ นั่นคือ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

บรรณานุกรม :
วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล . (2548). ~iเดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย~i ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์: ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล . 2548. "~iเดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย~i ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์: ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล . "~iเดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย~i ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์: ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล . ~iเดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย~i ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์: ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.