ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของพุทธทาสภิกขุ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของพุทธทาสภิกขุ
นักวิจัย : เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
คำค้น : BUDDHASA , THERAVADA BUDDHISM , CONCEPT OF GOD
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000531
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์มโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของพุทธทาสภิกขุและเสนอข้อประเมินว่ามโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของพุทธทาสภิกขุสอดคล้องกับพุทธปรัชญาเถรวาทหรือไม่ จากการวิจัยพบว่ามโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของอาจารย์พุทธทาสไม่สอดคล้องกับคำสอนพุทธศาสนาเถรวาท เพราะมโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของอาจารย์พุทธทาสยอมรับการมีปฐมเหตุของสิ่งทั้งหลาย ในขณะที่พุทธศาสนาเถรวาทไม่ยอมรับแนวคิดการมีอยู่ของสิ่งที่เป็นปฐมเหตุของสิ่งทั้งหลาย ตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาเถรวาทแล้วทุกสิ่งอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นเหตุปัจจัยให้กันและกัน ไม่มีสิ่งใดที่เป็นปฐมเหตุของสิ่งทั้งหลาย จะอย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ว่า แม้ว่าแนวคิดของอาจารย์พุทธทาสในเรื่องพระเจ้าจะไม่สอดคล้องกับแนวคิดของพุทธศาสนาเถรวาท แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกบางส่วนสามารถตีความได้ว่าพุทธศาสนาก็ยอมรับได้ว่ามีบางสิ่งที่ทำหน้าที่คล้ายพระเจ้า สิ่งนี้พุทธศาสนาเรียกว่าธรรม การตีความเรื่องพระเจ้าของอาจารย์พุทธทาสจึงไม่ถึงขั้นว่าขัดแย้งกับพระสูตรในยุคต้นๆ ที่เชื่อว่าเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้โดยตรง จะขัดแย้งก็เฉพาะกับมติของคณาจารย์ฝ่ายเถรวาทเช่นพระพุทธโฆษาจารย์เป็นต้นเท่านั้น

บรรณานุกรม :
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง . (2548). มโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของพุทธทาสภิกขุ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง . 2548. "มโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของพุทธทาสภิกขุ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง . "มโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของพุทธทาสภิกขุ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง . มโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.