ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคโกลบอลเรนโบล์แบบใหม่ สำหรับกำหนดลักษณะสมบัติของสเปรย์ที่เกิดจากหัวฉีดคลื่นเหนือเสียง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคโกลบอลเรนโบล์แบบใหม่ สำหรับกำหนดลักษณะสมบัติของสเปรย์ที่เกิดจากหัวฉีดคลื่นเหนือเสียง
นักวิจัย : สาวิตรี แสงแก้ว
คำค้น : ULTRASONIC SPRAYS , NUSSENZVEIG'S THEORY , RAINBOW REFRACTROMETRY , GLOBAL RAINBOW REFRACTROMETRY , DROPLET EVAPORATION AND COMBUSTION , TEMPERATURE MEASUREMENT , LIGHT SCATTERING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000289
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิกฤตการณ์น้ำมันนำมาซึ่งความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันจากปิโตเลียมไบโอดีเซลนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากไบโอดีเซลสามารถสังเคราะห์ได้จากพืชชนิดต่างๆ สำหรับประเทศไทยให้ความสำคัญในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันและสบู่ดำ สิ่งที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้และลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง ก็คือ การควบคุมการถ่ายเทความร้อนและอัตราการระเหยของหยดละอองเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตามยังไม่มีผู้ศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจัง ประเด็นสำคัญในการออกแบบห้องเผาไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของหยดละอองเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลและควบคุมกระบวนการเผาไหม้ ทั้งนี้การวัดอุณหภูมิของหยดละอองเชื้อเพลิงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาดังกล่าว ดังนั้นจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ จึงเป็นการมุ่งพัฒนาเทคนิคโกลบอลเรนโบล์เพื่อใช้ในการวัดอุณหภูมิและการกระจายขนาดของหยดละอองจากการสเปรย์น้ำมันเชื้อเพลิงก่อนและระหว่างการเผาไหม้ สเปรย์ที่ใช้ในการศึกษาผลิตจากหัวฉีดคลื่นเหนือเสียง ซึ่งสามารถผลิตหยดละอองที่มีขนาดเล็ก สม่ำเสมอกัน และมีความเร็วต่ำ เทคนิคเรนโบล์และโกลบอลเรนโบล์เป็นเทคนิคที่วัดค่าดัชนีหักเหจากตำแหน่งของการเกิดรุ้ง ซึ่งค่าดัชนีการหักเหดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมิและองค์ประกอบของหยดละออง ในการนี้ได้นำกระบวนการวิเคราะห์สัญญาณการกระเจิงของแสงแบบใหม่ โดยอาศัยทฤษฎีของ Nussenzveig มาใช้ ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวนี้มีความแม่นยำสูง ในการคำนวณการกระเจิงของแสงเท่ากับทฤษฎีของ Lorenz-Mieและรวดเร็วเทียบเท่ากับทฤษฎีของ Airy ด้วยเทคนิคใหม่ที่พัฒนาขึ้น สามารถปรับปรุงเทคนิคเรนโบล์ และโกลบอลเรนโบล์ให้มีประสิทธิภาพในการวัดมากขึ้น สำหรับการวัดอนุภาคเดี่ยวโดยการใช้เทคนิคเรนโบล์มีความแม่นยำในการวัดเท่ากับ 0.01 ไมครอนสำหรับการวัดขนาดของหยดละออง และเท่ากับ 0.0001สำหรับการวัดค่าดัชนีหักเห (เท่ากับ 1 องศาเซลเซียส) ในขณะที่เทคนิคโกลบอลเรนโบล์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อวัดอุณหภูมิของหยดละอองสเปรย์ ด้วยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเองนี้สามารถบันทึกสัญญาณการกระเจิงของแสงได้ประมาณ 30 องศา ทำให้สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเท่ากับ 300 องศา สำหรับน้ำมันก๊าด โดยสรุป กล่าวได้ว่า ในงานวิทยานิพนธ์นี้ เทคนิคโกลบอลเรนโบล์สามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้วัดอุณหภูมิของละอองน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ถูกสเปรย์ภายใต้สภาวะการเผาไหม้ ณ ความดันบรรยากาศ ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก

บรรณานุกรม :
สาวิตรี แสงแก้ว . (2548). การพัฒนาเทคนิคโกลบอลเรนโบล์แบบใหม่ สำหรับกำหนดลักษณะสมบัติของสเปรย์ที่เกิดจากหัวฉีดคลื่นเหนือเสียง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สาวิตรี แสงแก้ว . 2548. "การพัฒนาเทคนิคโกลบอลเรนโบล์แบบใหม่ สำหรับกำหนดลักษณะสมบัติของสเปรย์ที่เกิดจากหัวฉีดคลื่นเหนือเสียง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สาวิตรี แสงแก้ว . "การพัฒนาเทคนิคโกลบอลเรนโบล์แบบใหม่ สำหรับกำหนดลักษณะสมบัติของสเปรย์ที่เกิดจากหัวฉีดคลื่นเหนือเสียง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
สาวิตรี แสงแก้ว . การพัฒนาเทคนิคโกลบอลเรนโบล์แบบใหม่ สำหรับกำหนดลักษณะสมบัติของสเปรย์ที่เกิดจากหัวฉีดคลื่นเหนือเสียง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.