ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อการผลิตวัสดุแกนรูปรังผึ้งเพื่อใช้เป็นโครงสร้าง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อการผลิตวัสดุแกนรูปรังผึ้งเพื่อใช้เป็นโครงสร้าง
นักวิจัย : ลดาวัลย์ สุวรรณรังษี
คำค้น : HONEYCOMB , STRUCTURAL MATERIAL , PRODUCTION EQUIPMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบแบบง่ายและประหยัดสำหรับผลิตโครงสร้างรังผึ้ง โครงสร้างรังผึ้งผลิตจากวัสดุประเภทโนเม็กซ์ ซึ่งต้องการออกแบบให้มีขนาดเซลล์ 9.9 มิลลิเมตร และมีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 25 - 50 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยใช้วิธีการผลิตแบบเชื่อมติดด้วยกาวและกระบวนการผลิตแบบดึงขยายกาวที่ใช้คืออีพอกซีเรซิน จากนั้นทำการศึกษาสมบัติของอีพอกซีเรซินที่ใช้ อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการบ่ม พบว่าสภาวะการบ่มที่เหมาะสมคือ บ่มที่อุณหภูมิ160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ภายหลังจากโครงสร้างรังผึ้งถูกดึงขยายและบ่มแล้วโครงสร้างรังผึ้งยังไม่มีความเสถียร ดังนั้นจึงต้องใช้ฟีนอลิกเรซินสำหรับจุ่มเคลือบโครงสร้างรังผึ้งเพื่อเพิ่มความเสถียรและยังเพิ่มความแข็งแรงให้แก่โครงสร้างรังผึ้งด้วยจากนั้นทำการศึกษาสภาวะในการบ่มของฟีนอลิกเรซินที่เหมาะสม พบว่าฟีนอลิก เรซินที่ความเข้มข้น 20.23% โดยน้ำหนัก เมื่อจุ่มเคลือบแล้วระเหยตัวทำละลายตามธรรมชาติที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และบ่มที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ให้ผลการจุ่มเคลือบโครงสร้างรังผึ้งที่ดี จากการทดสอบสมบัติทางกลของโครงสร้างรังผึ้งที่ผลิตได้ โดยโครงสร้างรังผึ้งความหนาแน่นประมาณ 45 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปรากฏว่าโครงสร้างรังผึ้งมีความทนแรงอัด 1 เมกะปาสคาล และความทนแรงเฉือนในด้านยาวและด้านกว้างมีค่า 0.7 และ 0.44 เมกะปาสคาล ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ลดาวัลย์ สุวรรณรังษี . (2548). การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อการผลิตวัสดุแกนรูปรังผึ้งเพื่อใช้เป็นโครงสร้าง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลดาวัลย์ สุวรรณรังษี . 2548. "การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อการผลิตวัสดุแกนรูปรังผึ้งเพื่อใช้เป็นโครงสร้าง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลดาวัลย์ สุวรรณรังษี . "การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อการผลิตวัสดุแกนรูปรังผึ้งเพื่อใช้เป็นโครงสร้าง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
ลดาวัลย์ สุวรรณรังษี . การพัฒนาเครื่องต้นแบบเพื่อการผลิตวัสดุแกนรูปรังผึ้งเพื่อใช้เป็นโครงสร้าง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.