ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการจัดการวัสดุสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดการวัสดุสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
นักวิจัย : มณฑิชา สังวรนิตย์
คำค้น : MATERIAL REQUIREMENT PLANNING , MATERIAL MANAGEMENT SYSTEM , LOT SIZING TECHNIQUE , SAFETY STOCK
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000139
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการวัสดุ ในโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อพัฒนาระบบการจัดการวัสดุที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระดับบริการ ส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลา และใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบที่พัฒนาประกอบด้วยแนวทางและกระบวนงานในการจัดการสำหรับวัสดุแต่ละชนิดพร้อมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ร่วมกับกระบวนงานที่เสนอ งานวิจัยเริ่มมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ในหลาย ๆ ด้านของวัสดุแต่ละชนิด แล้ววิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน โดยการใช้แผนภูมิก้างปลา เพื่อระบุปัญหา และแนวคิดในการพัฒนาระบบการจัดการวัสดุ ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้วิธีการวางแผนความต้องการวัสดุในการจัดการวัสดุ โดยได้เสริมแต่งระบบจากข้อพิจารณาพิเศษ ดังต่อไปนี้ 1. ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุมีส่วนที่พิจารณาการตัดสินใจในการซื้อหรือผลิตสำหรับรายการวัสดุที่อาจจะซื้อจากผู้ผลิตอื่นได้ เพื่อให้ใช้ทรัพยากรในการผลิตได้สูงสุด 2. ใช้เทคนิคพิจารณาปริมาณการสั่งซื้อต่าง ๆ กัน กับวัสดุต่างชนิดกัน ในการวางแผนการสั่งวัสดุ เพื่อลดค่าใช้จ่ายรวมของวัสดุคงคลัง 3. พิจารณาการเผื่ออัตราสูญเสียสำหรับวัสดุแต่ละชนิดในสูตรการผลิต โดยอาศัยหลักการทางสถิติ เพื่อให้มีวัสดุเพียงพอสำหรับการผลิต 4. การแจ้งเปลี่ยนแปลงความต้องการสินค้าในระยะเวลาที่กระชั้นมาก ทำให้ไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการที่ระบุในกำหนดการผลิตหลัก และทำให้เกิดปัญหาในการผลิตการนำนโยบายอุปสงค์ให้กำหนดกรอบเวลาที่ห้ามการเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งมอบสินค้ามาใช้นั้นทำให้สามารถผลิตได้จริงตามกำหนดการส่งสินค้ามากขึ้น จากการเปรียบเทียบระบบการจัดวัสดุที่ใช้อยู่กับระบบที่พัฒนาขึ้นนั้น แสดงให้เห็นการปรับปรุงของระดับบริการ การส่งมอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟตามกำหนดการที่ดีขึ้นใช้ทรัพยากรในการผลิตได้มากขึ้นและค่าใช้จ่ายรวมของสินค้าคงคลังลดลง ระดับบริการและการส่งมอบสินค้าที่ดีขึ้นนั้น เป็นผลจากการกำหนดอัตราการเผื่อการสูญเสียที่เหมาะสมส่วนระดับการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่สูงขึ้นนั้น เป็นผลจากการตัดสินใจในการซื้อหรือการผลิตของระบบการวางแผนความต้องการวัสดุได้อย่างเหมาะสม และค่าใช้จ่ายรวมของสินค้าคงคลังที่ลดลงนั้น เนื่องมาจากวิธีการวางแผนความต้องการวัสดุและการกำหนดขนาดการสั่งที่เหมาะสม นอกจากนั้นถ้าสามารถนำนโยบายการจัดการอุปสงค์มาใช้ โดยกำหนดให้มีช่วงที่ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการส่งมอบจะทำให้เกิดการปรับปรุงยิ่งขึ้นไป

บรรณานุกรม :
มณฑิชา สังวรนิตย์ . (2548). การพัฒนาระบบการจัดการวัสดุสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มณฑิชา สังวรนิตย์ . 2548. "การพัฒนาระบบการจัดการวัสดุสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มณฑิชา สังวรนิตย์ . "การพัฒนาระบบการจัดการวัสดุสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
มณฑิชา สังวรนิตย์ . การพัฒนาระบบการจัดการวัสดุสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.