ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึก เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึก เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง
นักวิจัย : ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
คำค้น : NON FORMAL EDUCATION PROGRAMME DEVELOPMENT , PAULO FREIRE , PATRICK G. BOYLE , CONSCIENTIZATION , LOCAL ELECTION.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000958
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นไปตามแนวความคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ ซึ่งมีจุดเน้นที่การเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะการเตรียมการก่อนลงภาคสนาม และระยะการศึกษาภาคสนาม ขั้นตอนที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาภาคสนามถูกถักทอเข้าด้วยกันกับกลุ่มตัวอย่าง เริ่มจากการเข้าสู่ชุมชนและการวางแผน กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) ผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง 2) ผู้นำชุมชนและ 3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยใช้เครื่องมือ คือ 1) แบบวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 2) แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ และ 3) แบบสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ในขั้นตอนต่อมา คือ การออกแบบแผนการสอนและการนำไปปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) อาสาสมัครชาวไทยกะเหรี่ยง 2) ผู้เรียนในโปรแกรม และ3) ครูผู้สอน โดยใช้เครื่องมือ คือ 1) แบบทดสอบความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึกเรื่องการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 2) แบบบันทึกการสนทนาของผู้เรียน 3) แผนการสอนและสื่อการสอนเช่น ภาพแสดงความขัดแย้ง และในขั้นตอนสุดท้ายคือ การประเมินผลและการตรวจสอบได้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนผู้เข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เครื่องมือ คือแบบบันทึกการสนทนากลุ่มของผู้เข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัยเพื่อหาความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อมของผู้ที่ถูกศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น มีขั้นตอนที่สังเคราะห์ขึ้นจากแนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรมของเปาโล แฟรและแพทริค จี บอยเออล์ 15 ขั้นตอน 2) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นทำให้ผู้เรียนมีระดับความรู้ (t = 14.55) ทัศนคติ (t = 11.77) และมโนธรรมสำนึก (จากการสังเกต)ด้านการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น 3) ความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม พบว่าปัจจัยที่สนับสนุนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน อาทิ โปรแกรมสามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของชุมชนด้านการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับภูมิหลังของผู้เรียนในขณะที่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและปัญหาของโปรแกรม อาทิครูผู้สอนไม่คุ้นเคยกับเทคนิควิธีการสอนตามแนวคิดของเปาโล แฟร แบบเข้ารหัสและถอดรหัสที่โปรแกรมใช้

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ . (2548). การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึก เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ . 2548. "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึก เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ . "การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึก เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ . การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดของเปาโล แฟร และแพทริค จี บอยเออล์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และมโนธรรมสำนึก เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.