ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบผังอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับการป้อนข้อความภาษาไทยโดยใช้วิธีการแบบทีไนน์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบผังอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับการป้อนข้อความภาษาไทยโดยใช้วิธีการแบบทีไนน์
นักวิจัย : อภิชัย หงส์ไพบูลย์
คำค้น : THAI TEXT ENTRY , MOBILE PHONE , T9
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000179
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การป้อนข้อความบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีการแบบทีไนน์ ได้มีการนำคำศัพท์ที่มีอยู่ในพจนานุกรม มาช่วยในการทำนายตัวอักขระที่ผู้ใช้งานต้องการจะป้อนข้อความช่วยทำให้การส่งข้อความสั้นด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถทำได้ด้วยความรวดเร็วมากขึ้นแต่ในการใช้งานกับภาษาไทยไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เนื่องมาจาก จำนวนตัวอักขระภาษาไทยที่มีมากกว่าจำนวนอักขระภาษาอังกฤษ จึงไม่สามารถพิมพ์แสดงตัวอักขระภาษาไทยแบบเรียงตัวอักขระลงบนปุ่มตัวเลขบนแผงแป้นโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกตัวอักขระ ทำให้ผู้ใช้งานประสบปัญหาในการค้นหาตัวอักขระภาษาไทยที่ไม่ได้ถูกพิมพ์แสดงอยู่บนปุ่มตัวเลข วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอรูปแบบของผังอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใหม่ ที่สามารถนำมาใช้งาน ในการป้อนข้อความด้วยวิธีการแบบทีไนน์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการเรียนรู้เพื่อใช้งาน มากกว่าผังอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเรียงอักขระ ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ด้วยการนำวิธีการที่ใช้วัดความเร็วในการป้อนข้อความด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งการนับจำนวนการกดปุ่มเฉลี่ยต่ออักขระ และการวัดความเร็วเป็นคำต่อนาที มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับตัดสินเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกเอาหนึ่งในรูปแบบของผังอักขระภาษาไทยที่ได้ออกแบบไว้ในงานวิจัยนี้ มาทดสอบอีกครั้งกับอาสาสมัครเพื่อวัดผลการใช้งานจริง นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ ยังได้พัฒนาเครื่องมือที่สามารถจะทำนายความเร็วในการป้อนข้อความบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยวิธีการแบบทีไนน์ เมื่อใช้ผังอักขระที่แตกต่างกันก่อนที่จะทดสอบจริงกับอาสาสมัคร รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ให้อาสาสมัครใช้ในการทดสอบและเก็บข้อมูล เวลาที่ใช้ และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการกดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกอักขระแต่ละตัว รวมทั้งการนำหลักการทางสถิติมาใช้วัดผลความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับข้อมูลที่ได้มาจากอาสาสมัคร

บรรณานุกรม :
อภิชัย หงส์ไพบูลย์ . (2548). การออกแบบผังอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับการป้อนข้อความภาษาไทยโดยใช้วิธีการแบบทีไนน์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อภิชัย หงส์ไพบูลย์ . 2548. "การออกแบบผังอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับการป้อนข้อความภาษาไทยโดยใช้วิธีการแบบทีไนน์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อภิชัย หงส์ไพบูลย์ . "การออกแบบผังอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับการป้อนข้อความภาษาไทยโดยใช้วิธีการแบบทีไนน์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
อภิชัย หงส์ไพบูลย์ . การออกแบบผังอักขระภาษาไทยบนแผงแป้นโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับการป้อนข้อความภาษาไทยโดยใช้วิธีการแบบทีไนน์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.