ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองอนุภาคแบบดิสครีตของสเปาเต็ดเบดที่มีการถ่ายเทความร้อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองอนุภาคแบบดิสครีตของสเปาเต็ดเบดที่มีการถ่ายเทความร้อน
นักวิจัย : ธนิต สวัสดิ์เสวี
คำค้น : DEM SIMULATION , TWO-DIMENSIONAL SPOUTED BED , HEAT TRANSFER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001408
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อากาศพลศาสตร์ของอนุภาคและการไหลของแก๊สในสเปาเต็ดเบดแบบสองมิติที่มีแผ่นกั้น(draft plates) อยู่ภายใน ได้ถูกศึกษาโดยอาศัยวิธีการแบบดีสครีตอีลิเมนต์ (Discrete elementmethod) รูปทรงของสเปาเต็ดเบดแบบสองมิติที่มีแผ่นกั้นถูกกำหนดให้ใกล้เคียงกับการทดลองของKudra, 1992 และ Kalwar, 1991 คุณสมบัติของอนุภาคกำหนดให้ใกล้เคียงกับข้าวโพด ผลการคำนวณความเร็วต่ำสุดในการเกิดสเปาและความดันลด สอดคล้องตามความสัมพันธ์ของ Kudra, 1992 และKalwar, 1991 ในบริเวณสเปาพบว่าความเร็วในแนวดิ่งของอนุภาคลดลงตามความสูงของภาชนะที่เพิ่มขึ้น อัตราการไหลเวียนของอนุภาคเพิ่มขึ้นเมื่อสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานลดลงหรือ ระยะห่างระหว่างแผ่นกั้นที่อยู่ในสเปากับฐานของภาชนะ (Separation height) เพิ่มขึ้นที่จุดความเร็วต่ำสุดในการเกิดสเปา ความสูงของเบดไม่มีผลกระทบต่ออัตราการไหลเวียนของอนุภาคในสเปาเต็ดเบดแบบสองมิติที่มีแผ่นกั้นอยู่ภายใน แผ่นกั้นที่อยู่ภายในสเปา ไม่เพียง ช่วยลดความเร็วต่ำสุดในการเกิดสเปา และความดันลด แต่ยังช่วยเพิ่มความสูงของเบดในการเกิดสเปา (Maximum spoutablebed height) ผลกระทบของการนำแผ่นกั้นภายในสเปาออกต่อปรากฎการณ์การเกิดสเปา และผลกระทบของแผ่นกั้นที่ด้านบนของสเปา (Deflector) ต่อการแตกหักของเมล็ด ได้ถูกศึกษาด้วย การถ่ายเทความร้อนระหว่างแก๊สไปยังอนุภาคในสเปาเต็ดเบดแบบสองมิติที่มีแผ่นกั้นอยู่ภายในได้ถูกศึกษาโดยใช้วิธีการแบบดีสครีตอิลิเมนต์ร่วมกับแบบจำลองทางความร้อนที่ได้พัฒนาขึ้นมา ผลการศึกษาพบว่าการถ่ายเทความร้อนระหว่างแก๊สไปยังอนุภาคเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในบริเวณสเปา ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Freitas and Freire (1998).

บรรณานุกรม :
ธนิต สวัสดิ์เสวี . (2547). การจำลองอนุภาคแบบดิสครีตของสเปาเต็ดเบดที่มีการถ่ายเทความร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนิต สวัสดิ์เสวี . 2547. "การจำลองอนุภาคแบบดิสครีตของสเปาเต็ดเบดที่มีการถ่ายเทความร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนิต สวัสดิ์เสวี . "การจำลองอนุภาคแบบดิสครีตของสเปาเต็ดเบดที่มีการถ่ายเทความร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ธนิต สวัสดิ์เสวี . การจำลองอนุภาคแบบดิสครีตของสเปาเต็ดเบดที่มีการถ่ายเทความร้อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.