ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการคำนวณภาระการทำความเย็น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการคำนวณภาระการทำความเย็น
นักวิจัย : เทพฤทธิ์ ทองชุบ
คำค้น : COOLING LOAD , HEAT GAIN , PROBABILITY , STATISTICS , UNCERTAINTY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001390
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการคำนวณภาระการทำความเย็น และปัจจัยบางประเภทสามารถแปรผันได้ เช่น อุณหภูมิอากาศภายนอก, ความชื้นสัมพัทธ์, จำนวนคนและกิจกรรมภายในพื้นที่เป็นต้น บ่อยครั้งที่เราไม่สามารถทราบค่าที่แน่นอนของปัจจัยเหล่านี้ในช่วงเวลาที่คำนวณ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้นในการคำนวณ และเป็นการยากที่จะหาคำตอบที่เหมาะสม การกำหนดค่าของปัจจัยเหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขการออกแบบที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้คำตอบที่ได้ออกมาต่างกัน ดังนั้นกระบวนการในการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการหาคำตอบที่เหมาะสม งานวิจัยนี้จะเสนอรูปแบบใหม่ในการคำนวณค่าภาระการทำความเย็น โดยมีการใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นเข้ามา เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจหาผลลัพธ์ของค่าภาระการทำความเย็นที่เหมาะสม โดยมีหลักการ คือ ค่าความน่าจะเป็นของภาระการทำความเย็นจะขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นของปัจจัยแปรผันต่าง ๆ ที่มีผลต่อการคำนวณค่าภาระการทำความเย็น ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาอยู่ในรูปแบบต่อเนื่องของภาระการทำความเย็นทุกค่าที่เป็นไปได้ พร้อมกับค่าความน่าจะเป็นในการเกิดของภาระการทำความเย็นแต่ละค่า ในแต่ละช่วงเวลา มิได้มีคำตอบเดียวเหมือนการคำนวณในปัจจุบัน พร้อมกันนี้ได้แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยใช้อาคารสถาบันวิทยบริการ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเราทราบข้อมูลความน่าจะเป็นของภาระการทำความเย็นที่เกิดจากการเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว จะช่วยให้การตัดสินใจเลือกใช้ค่าภาระการทำความเย็นที่เหมาะสม มีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น ผลที่ได้คือการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการลงทุนในระบบปรับอากาศ

บรรณานุกรม :
เทพฤทธิ์ ทองชุบ . (2547). การใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการคำนวณภาระการทำความเย็น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เทพฤทธิ์ ทองชุบ . 2547. "การใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการคำนวณภาระการทำความเย็น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เทพฤทธิ์ ทองชุบ . "การใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการคำนวณภาระการทำความเย็น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
เทพฤทธิ์ ทองชุบ . การใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการคำนวณภาระการทำความเย็น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.