ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาด และการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาด และการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน
นักวิจัย : สิริพร ผลสมบูรณ์
คำค้น : DIGITAL IMAGE WATERMARKING , COPYRIGHT PROTECTION , ROTATION, SCALE,AND TRANSLATION (RST) RESILIENT , COMPLEX EXPONENTIAL FUNCTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001345
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการนำเสนอเทคนิคการทำลายน้ำดิจิตอลบนรูปภาพซึ่งใช้หลักการSpread spectrum ในการสร้างรูปแบบเฉพาะของลายน้ำดิจิตอลที่มีลักษณะเป็นวงแหวนซ้อนกันหลายๆ วง โดยอาศัยคุณสมบัติของฟังก์ชันเลขชี้กำลังเชิงซ้อน ทำให้ลายน้ำดิจิตอลดังกล่าวไม่แปรผันต่อกระบวนการหมุนและการเคลื่อนที่ รวมทั้งสามารถคืนสภาพได้จากการปรับขนาดโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการแปลงผกผัน ซึ่งเทคนิคที่นำเสนอนี้กระทำในโดเมนความถี่ของรูปภาพและไม่จำเป็นต้องอาศัยการแปลงให้หอยู่ในพิกัดลอการิธึมเชิงขั้ว จึงสามารถลดความซับซ้อนในการคำนวณลงได้ นอกจากนี้แล้วยังไม่จำเป็นต้องใช้รูปภาพต้นฉบับในการตรวจหาลายน้ำดิจิตอลซึ่งจะสามารถช่วยลดเวลาในการค้นหา ตลอดจนเนื้อที่ที่ต้องใช้ในการจัดเก็บรูปภาพดังกล่าวได้ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าลายน้ำดิจิตอลของเทคนิคที่นำเสนอนี้สามารถตรวจหาได้อย่างถูกต้องถึงแม้ว่ารูปภาพจะถูกแปลงไปแบบต่างๆ ทั้งในเชิงเรขาคณิตและไม่เชิงเรขาคณิต

บรรณานุกรม :
สิริพร ผลสมบูรณ์ . (2547). ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาด และการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิริพร ผลสมบูรณ์ . 2547. "ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาด และการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิริพร ผลสมบูรณ์ . "ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาด และการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
สิริพร ผลสมบูรณ์ . ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาด และการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.