ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบเทศบาลนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบเทศบาลนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : วิรุจ ถิ่นนคร
คำค้น : IDENTITY HISTORY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001196
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ การปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรวิหารและพื้นที่โดยรอบ เพื่อรักษาคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ประวัติศาสตร์รวมทั้งสามารถรองรับกิจกรรมทางศาสนาและนันทนาการของเมืองได้ โดยใช้การพัฒนาเชิงอนุรักษ์และให้สอดคล้องตามปรัชญาพุทธศาสนาในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ จากผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ตั้งของพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช มีพัฒนาการของเมืองมาโดยตลอด ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรวิหารและพื้นที่โดยรอบ 3 ประการคือ ปัญหาความไม่เหมาะสมทางด้านกายภาพต่อกิจกรรมและความเป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และปัญหาพื้นที่ที่มีผลกระทบด้านมุมมองที่มีต่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ได้เสนอให้ 1) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดมหาธาตุฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักให้เป็นที่หมายตาและสามารถรองรับกิจกรรมของเมืองได้ 2) ปรับปรุงองค์ประกอบอื่นๆ ของเมืองที่มีความสัมพันธ์กับวัดพระมหาธาตุฯ ให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามเอกลักษณ์อันประกอบไปด้วย พื้นที่บริเวณทางตอนเหนือของวัดพระมหาธาตุฯถึงหอนาฬิกา พื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุฯถึงแนวกำแพงเมือง พื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัด พื้นที่บริเวณกลุ่มศาสนสถานด้านทิศเหนือ พื้นที่บริเวณแนวกำแพงเมืองและคูเมือง 3) แนวทางการปรับปรุงรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ โดยเสนอให้พื้นที่บริเวณลานวัฒนธรรมเป็นพื้นที่หลักสำหรับรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว 4) แนวทางอนุรักษ์และควบคุมอาคารบริเวณพื้นที่เมืองเก่านครศรีธรรมราช เพื่อสร้างเอกลักษณ์และบรรยากาศของพื้นที่ๆมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาคือ ทราบถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้การปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวทางการศึกษาคือ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

บรรณานุกรม :
วิรุจ ถิ่นนคร . (2547). โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบเทศบาลนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิรุจ ถิ่นนคร . 2547. "โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบเทศบาลนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิรุจ ถิ่นนคร . "โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบเทศบาลนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
วิรุจ ถิ่นนคร . โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบเทศบาลนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.