ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์
นักวิจัย : กีรติ สัทธานนท์
คำค้น : REVITALIZATION , PUBLIC SPACE , LINKAGE , SONG WAT ROAD
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001195
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่สาธารณะ และวิเคราะห์สภาพการใช้พื้นที่กับกิจกรรมบริเวณถนนทรงวาด ซึ่งเป็นย่านค้าขายและคลังสินค้าเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีประเด็นสำคัย 3 ประการคือ เพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ลานหน้าศาลเจ้า ชุมทางท่าเรือ จุดตัดของเส้นทางต่างๆ ให้เพียงพอและสนองตอบพฤติกรรมการใช้งานของชุมชน ประการที่สองเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณะข้างต้นกับพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำให้เป็นระบบและเกิดการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ ประการสุดท้ายเพื่อคงเอกลักษณ์ความเป็นย่านคลังสินค้าเก่าแก่เอาไว้ จากการวิเคราะห์พบว่าพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก กระจายตัวอยู่ประจำชุมชนสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ พื้นที่ลานหน้าศาสนสถานและอาคารสำคัญ ที่มีบทบาทต่อความเชื่อและความรู้สึกร่วมกันของชุมชน กลุ่มที่สองคือพื้นที่ชุมทาง จุดตัดเส้นทางและพื้นที่เว้นว่าง ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มักมีการใช้งานแบบประสานประโยชน์ มีกิจกรรมหลายประเภทเกิดขึ้นในพื้นที่เดียว และพบปัญหาสำคัญ 4 ประการคือ ปัญหาการขาดแคลนสาธารณะปัญหาการใช้พื้นที่สาธารณะและกิจกรรมคลังสินค้าซึ่งไม่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ริมน้ำปัญหาจราจรเนื่องากรถขนสินค้าขนาดใหญ่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของอาคารและปัญหาขาดเอกลักษณ์ความเป็นย่านเก่าแก่ แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ได้เสนอให้สร้างระบบโครงข่ายพื้นที่สาธารณะ โดยปรับปรุงพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่ให้ใช้งานได้ดีขึ้น เสนอให้ลดกิจกรรมโกดังสินค้าโดยการรื้อถอนอาคารริมน้ำที่ทรุดโทรมเพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่สาธารณะใหมี และปรับปรุงถนนทรงวาดให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณะที่ปรับปรุงแล้วทั้งหมดโดยโครงการทั้งหมดประกอบด้วย1.) ผังแม่บทควบคุมกิจกรรมของเมือง 2.) การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะย่อยเช่นลานหน้าศาลเจ้าพื้นที่ริมน้ำ พื้นที่ลานท่าเรือ 3.) แนวทางการปรับปรุงระบบถนนคนเดิน และเส้นทางเชื่อมต่อ โดยผสานการใช้งานของคนและรถความเร็วต่ำ 4.) แนวทางการอนุรักษ์ และควบคุมอาคารโกดังและตึกแถวเก่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สาธารณะในเชิงนันทนาการเพื่อรองรับกิจกรรมของชุมชน ทำให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น และสามารถเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
กีรติ สัทธานนท์ . (2547). การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กีรติ สัทธานนท์ . 2547. "การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กีรติ สัทธานนท์ . "การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
กีรติ สัทธานนท์ . การปรับปรุงพื้นที่สาธารณะและเส้นทางเชื่อมต่อบริเวณถนนทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.