ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ ~iPachastrissa~i sp. (DEMPSPONGIAE: ASTROPHORIDA: CALTHROPELLIDAE)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ ~iPachastrissa~i sp. (DEMPSPONGIAE: ASTROPHORIDA: CALTHROPELLIDAE)
นักวิจัย : ชาตรี ฤทธิ์ทอง
คำค้น : PACHASTRISSA SP. , CALTHROPELLIDAE , SPONGE , REPRODUCTIVE BIOLOGY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000906
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ฟองน้ำ ~iPachastrissa~i sp. (Demospongiae: Astrophorida: Calthropellidae)เป็นฟองน้ำกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพในการนำมาสกัดสารเคมีเพื่อใช้ในการศึกษาทางเภสัชวิทยา งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการกระจายในธรรมชาติของฟองน้ำชนิดนี้บริเวณกองหินสัมปันยื้อ ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของเกาะสีชัง ทำการศึกษารูปแบบชนิดและช่วงเวลาของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของฟองน้ำโดยการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อและวัดอัตราการเติบโตในภาคสนามและทดลองในห้องปฏิบัติการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2546 ถึง มิถุนายน 2547 นอกจากนี้ได้ทดลองเลี้ยงฟองน้ำในบ่อเลี้ยงในระบบที่มีการหมุนเวียนน้ำผ่านตลอด ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าฟองน้ำชนิดนี้มีรูปแบบการกระจายตัวเป็นแบบกลุ่ม และพบกระจายตัวน้อยมากในธรรมชาติ ประมาณ 1.2 ตารางเซนติเมตรต่อตารางเซนติเมตร เมื่อศึกษาการเติบโตตามธรรมชาติของฟองน้ำพบว่ามีหลายปัจจัยที่กระทำร่วมกันซึ่งส่งผลให้มีการเพิ่มและลดพื้นที่ปกคลุมของฟองน้ำ เช่น ปัจจัยทางกายภาพคือปริมาณความเค็ม อุณหภูมิ และอาหารจำพวก แพลงก์ตอนพืช นอกจากนี้ปัจจัยทางชีวภาพคือช่วงระยะเวลาการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของฟองน้ำ การแก่งแย่งพื้นที่การลงเกาะและการถูกล่าโดยผู้ล่า จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปริมาณความเค็ม อุณหภูมิและปริมาณแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปกคลุม การศึกษารูปแบบชนิดและช่วงเวลาในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของฟองน้ำพบว่าฟองน้ำชนิดนี้มีช่วงการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ปีละครั้งมีรูปแบบการสืบพันธุ์เป็นกะเทยคือมีเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองเพศอยู่ในโคโลนีเดียวกัน โดยมีการสร้างไข่ก่อนสเปิร์มและออกลูกเป็นตัวมีการสร้างไข่ในเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม มีการสร้างสเปิร์มในเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม คาดว่าจะพบเอ็มบริโอได้ในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะพบตัวอ่อนในมวลน้ำได้ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม จากการศึกษาพบเอ็มบริโอได้ในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน และไม่ได้ศึกษาตัวอ่อนในมวลน้ำ ผลการทดลองเลี้ยงฟองน้ำในห้องปฏิบัติการพบว่า การทดลองเลี้ยงฟองน้ำในบ่อเลี้ยงเริ่มตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม 2546 ทดลองเลี้ยง 32 โคโลนี แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่น้ำหนักมากกว่า 80 กรัม และกลุ่มที่น้ำหนักน้อยกว่า 80 กรัมพบว่าช่วง 6 เดือนแรกกลุ่มที่น้ำหนักมากกว่า 80 กรัมมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 80 กรัม มีการทดลองซ้ำเพื่อศึกษาการเติบโตของฟองน้ำโดยน้ำหนักฟองน้ำเริ่มต้นแต่ละโคโลนีมากกว่า 100 กรัมเปรียบเทียบกัน 3 บ่อ คือบ่อ C (บ่อรวมน้ำจากระบบเลี้ยง) บ่อ D (บ่อในระบบเลี้ยง) และบ่อ E (บ่อเก็บน้ำดิบก่อนเข้าระบบกรอง) บ่อละ 6 โคโลนี อัตราการเติบโตสุทธิในบ่อในระบบเลี้ยงดีสุด แต่ภาวะการเลี้ยงในการทดลองครั้งนี้ยังไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงฟองน้ำ ~iPachastrissa~isp. เนื่องจากการไหลเวียนของน้ำในบ่อเลี้ยงน้อยมีการสะสมของแอมโมเนียและปริมาณอาหารไม่เพียงพอ

บรรณานุกรม :
ชาตรี ฤทธิ์ทอง . (2547). ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ ~iPachastrissa~i sp. (DEMPSPONGIAE: ASTROPHORIDA: CALTHROPELLIDAE).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาตรี ฤทธิ์ทอง . 2547. "ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ ~iPachastrissa~i sp. (DEMPSPONGIAE: ASTROPHORIDA: CALTHROPELLIDAE)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาตรี ฤทธิ์ทอง . "ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ ~iPachastrissa~i sp. (DEMPSPONGIAE: ASTROPHORIDA: CALTHROPELLIDAE)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ชาตรี ฤทธิ์ทอง . ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของฟองน้ำ ~iPachastrissa~i sp. (DEMPSPONGIAE: ASTROPHORIDA: CALTHROPELLIDAE). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.