ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการมีส่วนร่วมในการสร้างแบบบันทึกทางการพยาบาลแผนกสูติกรรมต่อความพึงพอใจในการทำงานของทีมการพยาบาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการมีส่วนร่วมในการสร้างแบบบันทึกทางการพยาบาลแผนกสูติกรรมต่อความพึงพอใจในการทำงานของทีมการพยาบาล
นักวิจัย : ศศิธร วีรรเวทวัฒน์
คำค้น : JOB SATISFACTION , NURSING DOCUMENTATION , NURSING TEAM , PARTICIPATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000758
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทำงานของทีมการพยาบาลก่อนและหลังการมีส่วนร่วมในการสร้างแบบบันทึกทางการพยาบาลแผนกสูติกรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคแผนกห้องคลอดและแผนกสูติ-นรีเวชกรรม จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย แบบบันทึกทางการพยาบาลแผนกสูติกรรม คู่มือการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลแผนกสูติกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจในการทำงานของทีมการพยาบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการทำงานของทีมการพยาบาลหลังการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลแผนกสูติกรรมสูงกว่าก่อนการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลแผนกสูติกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ศศิธร วีรรเวทวัฒน์ . (2547). ผลของการมีส่วนร่วมในการสร้างแบบบันทึกทางการพยาบาลแผนกสูติกรรมต่อความพึงพอใจในการทำงานของทีมการพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิธร วีรรเวทวัฒน์ . 2547. "ผลของการมีส่วนร่วมในการสร้างแบบบันทึกทางการพยาบาลแผนกสูติกรรมต่อความพึงพอใจในการทำงานของทีมการพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิธร วีรรเวทวัฒน์ . "ผลของการมีส่วนร่วมในการสร้างแบบบันทึกทางการพยาบาลแผนกสูติกรรมต่อความพึงพอใจในการทำงานของทีมการพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ศศิธร วีรรเวทวัฒน์ . ผลของการมีส่วนร่วมในการสร้างแบบบันทึกทางการพยาบาลแผนกสูติกรรมต่อความพึงพอใจในการทำงานของทีมการพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.