ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย
นักวิจัย : วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์
คำค้น : INJURIES , ACCIDENT , THAI POPULATION , TYPE , PLACE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สองประการคือ ประการแรกเพื่อศึกษาถึงความชุกของการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ประการที่สองเพื่อศึกษาถึงชนิดของการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ และสถานที่ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ จำแนกตามลักษณะภูมิหลังทางประชากร พฤติกรรมเสี่ยงและสภาพแวดล้อมของประชากรที่ได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุรุนแรง ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามาจากโครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2546 ดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกศึกษาเฉพาะผู้ที่ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนตัวอย่างในการศึกษาทั้งสิ้น 37,202 คน (จำนวนไม่ถ่วงน้ำหนัก) ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา และเขตที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับการเคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สำหรับในส่วนความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับความรุนแรงของการเคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุนั้นพบว่า รายได้และเขตที่อยู่อาศัย ผันแปรผกผันกับการเคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ สำหรับผลการศึกษาถึงชนิดของการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ พบว่า สองในห้าได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากยานพาหนะ รองลงมา ถูกทำร้ายร่างกาย ที่เหลือได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการพลัดตก หกล้ม อุบัติเหตุจากการทำงานและอุบัติเหตุอื่นๆ ตามลำดับ ส่วนสถานที่ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุพบว่า ประชากรได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด รองลงมาคือ ภายในบ้าน/บริเวณบ้าน สถานที่อื่นๆ และในที่ทำงาน ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์ . (2547). การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์ . 2547. "การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์ . "การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
วิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์ . การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.