ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้
นักวิจัย : จันทิมา เลิศอุไรวงศ์
คำค้น : FACTORS , AFFECTING , INFORMATION SEEKING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000580
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การแสวงหาข้อมูลข่าวสารของผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูลข่าวสารกับความพึงพอใจในข่าวสาร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข้อมูลข่าวสารกับการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร 4) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์จากข่าวสารกับความพึงพอใจในข่าวสาร5) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test One-Way ANOVA ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคุณ ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ~bผลการวิจัยพบว่า~b 1. ผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ที่มีเพศต่างกัน มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารไม่แตกต่างกัน 2. การแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในข่าวสาร ส่วนสื่อเฉพาะกิจไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในข่าวสาร 3. การแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร ส่วนสื่อเฉพาะกิจไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร 4. การใช้ประโยชน์จากข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในข่าวสาร 5. ปัจจัยทางประชากร ได้แก่ อายุ อาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านของเอกชน และปัจจัยเชิงพฤติกรรมด้านการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ ซึ่งอายุเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล่ต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

บรรณานุกรม :
จันทิมา เลิศอุไรวงศ์ . (2547). ปัจจัยที่มีผลต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทิมา เลิศอุไรวงศ์ . 2547. "ปัจจัยที่มีผลต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทิมา เลิศอุไรวงศ์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
จันทิมา เลิศอุไรวงศ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสารของผู้ชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.