ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
นักวิจัย : สมพล วันต๊ะเมล์
คำค้น : CONSUMER ETHNOCENTRISM , COUNTRY IMAGE , PERCEIVED PRODUCT QUALITY , PURCHASE INTENTION , CONSUMER BEHAVIOR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรม ผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ทั้งกับสินค้าในประเทศและสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ตลอดจนทำการศึกษาความแตกต่างของระดับอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคของผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน ด้วยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิง อายุ 25 - 59 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ประเภทสินค้าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ประเภท คือ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องสำอาง และเฟอร์นิเจอร์ที่มาจากประเทศแหล่งกำเนิด 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน ผลการวิจัยพบว่า อัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดการรับรู้คุณภาพสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคของสินค้าในประเทศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะเดียวกันพบว่า อัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคมีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นเพียงบางส่วน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการรับรู้คุณภาพสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรอันได้แก่ เพศ อายุ รายได้ การศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยผู้บริโภคที่มีระดับอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคสูงกว่า จะเป็นเพศหญิง, เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า, เป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า, เป็นผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่า, และมีอาชีพรับราชการ

บรรณานุกรม :
สมพล วันต๊ะเมล์ . (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพล วันต๊ะเมล์ . 2547. "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพล วันต๊ะเมล์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
สมพล วันต๊ะเมล์ . ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.