ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกลับชาติมาเกิดในพุทธศาสนานิกายวัชรยานแบบธิเบต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกลับชาติมาเกิดในพุทธศาสนานิกายวัชรยานแบบธิเบต
นักวิจัย : วัชรดารา อมิตาภาพร
คำค้น : VAJRAYANA , TIBETAN BUDDHISM , THERAVADA , NEAR DEATH EXPERIENCE , DEATH , INTERMEDIATE STATE , REBIRTH , REINCARNATION , TULKU , DALAI LAMA , BARDO , HIGHEST YOGA TANTRA , CLEAR LIGHT , ETHICS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000462
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คำสอนเรื่องการกลับชาติมาเกิดของพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานแบบธิเบตเป็นคำสอนที่ลึกลับและยากแก่การเข้าใจ โดยเฉพาะจากมุมมองของโลกสมัยใหม่ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาคำสอนในเรื่องนี้และนำความรู้ที่ได้นี้มาเปรียบเทียบกับคำสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท จากการศึกษาพบว่า คำสอนเรื่องการกลับชาติมาเกิดในพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานแบบธิเบตกล่าวว่าพระโพธิสัตว์ผู้มีความสามารถในการปฏิบัติธรรมในขั้นสูงจนบรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติอนุตรโยคตันตระหรืออนุตรโยคมันตระจะสามารถกลับชาติมาเกิดใหม่ได้ตามความประสงค์ พระโพธิสัตว์ผู้มีความสามารถในการทำสมาธิได้บรรลุผลสำเร็จในแสงกระจ่างแห่งความตายหรือจิตประภัสสรจะบรรลุพระพุทธภาวะหรือพระธรรมกาย พระโพธิสัตว์ผู้มีความสามารถในการทำสมาธิได้บรรลุผลสำเร็จในบาร์โดอันตรภพจะบรรลุพระสัมโภคกาย พระโพธิสัตว์ผู้มีความสามารถในการทำสมาธิได้บรรลุผลสำเร็จในสภาวะแห่งการเกิดจะบรรลุพระนิรมาณกาย ด้วยปณิธานของพระโพธิสัตว์ที่เกิดมาจากการุณจิตที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งสัมสารา พระโพธิสัตว์ผู้บรรลุธรรมเหล่านี้จึงกลับชาติมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์ผ่านอำนาจแห่งปณิธาน พระโพธิสัตว์เหล่านี้สามารถทำสมาธิเข้ามาเกิดใหม่ในครรภ์มารดาเป็นมนุษย์ยังโลกนี้ได้ ด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อม โดยปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นไปตามอำนาจของกรรม ดุจดังปุถุชนทั่วไป

บรรณานุกรม :
วัชรดารา อมิตาภาพร . (2547). การกลับชาติมาเกิดในพุทธศาสนานิกายวัชรยานแบบธิเบต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัชรดารา อมิตาภาพร . 2547. "การกลับชาติมาเกิดในพุทธศาสนานิกายวัชรยานแบบธิเบต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัชรดารา อมิตาภาพร . "การกลับชาติมาเกิดในพุทธศาสนานิกายวัชรยานแบบธิเบต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
วัชรดารา อมิตาภาพร . การกลับชาติมาเกิดในพุทธศาสนานิกายวัชรยานแบบธิเบต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.