ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุด
นักวิจัย : เกษวรา หมั่นเพียร
คำค้น : SCHOLARLY WORKS , ACADEMIC LIBRARIANS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000449
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในด้าน วัตถุประสงค์ ประเภทและเนื้อหาของผลงานทางวิชาการที่ผลิตและปัญหาในการผลิตผลงานทางวิชาการ 2) ความต้องการการสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 46 แห่ง รวมทั้งสิ้น 551 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 501 ชุด ผลการวิจัยพบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานในห้องสมุด ประเภทผลงานทางวิชาการที่มีการผลิตมากที่สุดคือ บทความวารสาร ผลิตผลงานที่มีเนื้อหาด้านทรัพยากรสารนิเทศ แหล่ง และบริการ และปัญหาในการผลิตผลงานทางวิชาการที่บรรณารักษ์จำนวนมากที่สุดประสบ คือ การไม่มีเวลาในการผลิตผลงานทางวิชาการ ส่วนความต้องการทางการสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่พบในระดับมาก คือ ความต้องการการสนับสนุนด้านเงินทุนและเวลาในการผลิตผลงานทางวิชาการ

บรรณานุกรม :
เกษวรา หมั่นเพียร . (2547). การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกษวรา หมั่นเพียร . 2547. "การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกษวรา หมั่นเพียร . "การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
เกษวรา หมั่นเพียร . การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.