ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมนิทานภาคใต้กับวรรณกรรมสุนทรภู่และภาพสะท้อนของวัฒนธรรมท้องถิ่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมนิทานภาคใต้กับวรรณกรรมสุนทรภู่และภาพสะท้อนของวัฒนธรรมท้องถิ่น
นักวิจัย : ศิรินทิพย์ สุขีรัตน์
คำค้น : SUNTHORN PHU , LITERARY TALES , LOCAL CULTURE , SOUTHERN , THAILAND
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000404
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมนิทานภาคใต้เรื่อง ~iโคบุดลักษณวงศ์ สิงหไกรภพ~i และ~iพระอภัยมณี~i ในด้านเนื้อหา กลวิธีการแต่ง ภาษาสำนวนโวหารและภาพสะท้อนของวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ และศึกษาเปรียบเทียบเรื่องดังกล่าวข้างต้นของสุนทรภู่ในด้านต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมนิทานภาคใต้ได้รับอิทธิพลทางด้านเนื้อหาจากวรรณกรรมสุนทรภู่ แบ่งความสัมพันธ์ได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกเป็นการนำนิทานสุนทรภู่มาจารขึ้นใหม่ ฉันทลักษณ์และเนื้อเรื่องตรงตามต้นฉบับ ลักษณะที่สอง เป็นการนำเค้าเรื่องของวรรณกรรมสุนทรภู่มาแต่งเป็นสำนวนท้องถิ่นใต้มีการขยายความ ละความ สับลำดับความ และเปลี่ยนรายละเอียดของเรื่อง แม้ว่าวรรณกรรมนิทานภาคใต้จะได้รับอิทธิพลทั้งด้านเนื้อหาและกลวิธีการแต่งจากวรรณกรรมสุนทรภู่ แต่ในขณะเดียวกันวรรณกรรมนิทานภาคใต้ก็มีกลวิธีการแต่งที่สอดคล้องกับความนิยมของท้องถิ่นใต้ และสะท้อนภาพวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้หลายประการ อาทิ ภาษาและสำนวนโวหาร ประเพณี มหรสพและการละเล่น ค่านิยม อาหารประจำท้องถิ่น เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับวรรณกรรมเรื่องเดียวกันของสุนทรภู่ ทำให้เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณกรรมนิทานภาคใต้ทั้ง 4 เรื่องได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ศิรินทิพย์ สุขีรัตน์ . (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมนิทานภาคใต้กับวรรณกรรมสุนทรภู่และภาพสะท้อนของวัฒนธรรมท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิรินทิพย์ สุขีรัตน์ . 2547. "ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมนิทานภาคใต้กับวรรณกรรมสุนทรภู่และภาพสะท้อนของวัฒนธรรมท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิรินทิพย์ สุขีรัตน์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมนิทานภาคใต้กับวรรณกรรมสุนทรภู่และภาพสะท้อนของวัฒนธรรมท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ศิรินทิพย์ สุขีรัตน์ . ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมนิทานภาคใต้กับวรรณกรรมสุนทรภู่และภาพสะท้อนของวัฒนธรรมท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.