ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของภาวะบกพร่องทางเพศในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มเซโรโทนิน สเปซิฟิก รีอัพเทคอินฮิบิเตอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของภาวะบกพร่องทางเพศในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มเซโรโทนิน สเปซิฟิก รีอัพเทคอินฮิบิเตอร์
นักวิจัย : จิตราภรณ์ บุญถนอม
คำค้น : SEXUAL DYSFUNCTION , DEPRESSIVE PATIENT , SEROTONIN SPECIFIC REUPTAKE INHIBITORS.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000384
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกของภาวะบกพร่องทางเพศในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับยาต้านเศร้ากลุ่มเซโรโทนิน สเปซิฟิก รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์ซึ่งมารับบริการที่ตึก ภปร. ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 102 คน รูปแบบการวิจัยเป็นแบบพรรณนา โดยศึกษาเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานปัจจัยจากยาต้านเศร้ากลุ่มเซโรโทนิน สเปซิฟิก รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์ แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการรักษาพยาบาลข้อมูลเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศก่อน-หลัง ที่ได้รับการรักษาด้วยยากลุ่มเซโรโทนิน สเปซิฟิก รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือจิตเวชศาสตร์ เรื่องความบกพร่องทางเพศ ทั้งยังดัดแปลงจากแบบสอบถามภาวะบกพร่องทางเพศของ Arizona Sexual Experience Inventory และนำข้อมูลที่ได้มาหาจำนวนร้อยละและการทดสอบไคสแคว์ ผลการศึกษาความชุกของภาวะบกพร่องทางเพศแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ ความชุกของภาวะบกพร่องทางเพศด้านความต้องการทางเพศกรณีไม่มีจินตนาการทางเพศ ร้อยละ 21.6 ไม่มีอารมณ์ทางเพศจากการดูหรืออ่าน ร้อยละ 14.7 และไม่มีอารมณ์จากการสัมผัสหรือเล้าโลม ร้อยละ 19.6ความชุกของภาวะบกพร่องทางเพศด้านการตื่นตัวทางเพศกรณีผู้ป่วยหญิงไม่มีน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดร้อยละ 41.6 กรณีผู้ป่วยชายที่องคชาติไม่สามารถแข็งตัวหรือองคชาติไม่สามารถคงความแข็งตัวได้ ร้อยละ 28.6 ความชุกของภาวะบกพร่องทางเพศด้านความสุขสุดยอดทางเพศกรณีไม่มีความสุขสุดยอดพบร้อยละ 22.5 มีความสุขสุดยอดได้เร็วหรือช้ากว่าความต้องการร้อยละ 40.2กรณีผู้ป่วยชายไม่หลั่งน้ำอสุจิพบ ร้อยละ 4.8 และการหลั่งน้ำอสุจิได้ช้าหรือเร็วกว่าความต้องการพบ ร้อยละ 38.1 ความเจ็บปวดที่เกิดจากการร่วมเพศ ร้อยละ 30 และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 40.2

บรรณานุกรม :
จิตราภรณ์ บุญถนอม . (2547). ความชุกของภาวะบกพร่องทางเพศในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มเซโรโทนิน สเปซิฟิก รีอัพเทคอินฮิบิเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิตราภรณ์ บุญถนอม . 2547. "ความชุกของภาวะบกพร่องทางเพศในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มเซโรโทนิน สเปซิฟิก รีอัพเทคอินฮิบิเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิตราภรณ์ บุญถนอม . "ความชุกของภาวะบกพร่องทางเพศในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มเซโรโทนิน สเปซิฟิก รีอัพเทคอินฮิบิเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
จิตราภรณ์ บุญถนอม . ความชุกของภาวะบกพร่องทางเพศในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มเซโรโทนิน สเปซิฟิก รีอัพเทคอินฮิบิเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.