ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ : กรณีการส่งออกข้าวบรรจุกระสอบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ : กรณีการส่งออกข้าวบรรจุกระสอบ
นักวิจัย : วิศิษฎ์วธู สุวรรณพันธ์มณี
คำค้น : FACTORS , INFLUENCING , DECISION , SELLING , CFR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000308
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ และศึกษาข้อดี ข้อเสียของรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ ตลอดจนหาแนวทางส่งเสริมการขายเทอมซีเอฟอาร์ โดยศึกษากรณีการส่งออกข้าวบรรจุกระสอบ วิธีดำเนินการวิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศชั้นนำของไทยจำนวนทั้งสิ้น 8 บริษัท ซึ่งมีปริมาณการส่งออกรวม 52.90% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดของประเทศ เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ที่สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งนำไปสู่การออกแบบสอบถามโดยใช้เครื่องมือทางสถิติประยุกต์เพื่อวัดและลำดับความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่พบพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน 11 ราย มีสัดส่วนการส่งออกรวม 57.16% ของการส่งออกข้าวของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่ผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์เรียงตามลำดับมีทั้งหมด 11 ปัจจัยดังนี้คือ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อปลายทาง ความเสี่ยงด้านเรือ เช่น ขนาดของเรือ เส้นทางเรือ ความน่าเชื่อถือของเจ้าของเรือ สภาวการณ์ท่าเรือปลายทาง ทิศทางนโยบายของบริษัทผู้ส่งออกข้าว ความสามารถบริหารจัดการเช่าเรือของผู้ขาย ระบบธนาคารปลายทาง ความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานเรือศักยภาพด้านการเงินของผู้ขายในการชำระค่าระวาง การยอมรับราคาขายสินค้าซีเอฟอาร์ ลักษณะและระบบการขายข้าว ปริมาณการขายสินค้า แนวทางการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมการขายเทอมซีเอฟอาร์พบว่าคือ การจัดตั้งศูนย์จองระวางเรือในประเทศไทย การประสานและขอความร่วมมือกับตัวแทนทูตพาณิชย์ของประเทศไทยประจำประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อปลายทาง การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการขนส่งประเภทเรือเช่าโดยเน้นให้เกิดการฝึกภาคปฏิบัติอย่างจริงจังการสร้างความเข้าใจเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากรูปแบบการค้าเทอมซีเอฟอาร์แก่ผู้ส่งออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่ายการตลาดระดับโลก การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการส่งออกข้าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าระดับโลก

บรรณานุกรม :
วิศิษฎ์วธู สุวรรณพันธ์มณี . (2547). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ : กรณีการส่งออกข้าวบรรจุกระสอบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิศิษฎ์วธู สุวรรณพันธ์มณี . 2547. "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ : กรณีการส่งออกข้าวบรรจุกระสอบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิศิษฎ์วธู สุวรรณพันธ์มณี . "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ : กรณีการส่งออกข้าวบรรจุกระสอบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
วิศิษฎ์วธู สุวรรณพันธ์มณี . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขายเทอมซีเอฟอาร์ : กรณีการส่งออกข้าวบรรจุกระสอบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.