ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟเลตกับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟเลตกับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุธารส ปริญญาปุณโณ
คำค้น : FOLATE STATUS , SERUM FOLATE , RED BLOOD CELL FOLATE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000270
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันภาวะทุพโภชนาการในวัยเด็กยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยพบว่าช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เด็กวัยเรียนมีภาวะโภชนาการต่ำร้อยละ 10 มีภาวะโภชนาการเกินร้อยละ 13 และมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ตามมา ปัญหาภาวะโภชนาการส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคไม่เหมาะสม พบว่าเด็กวัยเรียนมีการบริโภคแป้ง น้ำตาลและไขมันปริมาณสูง บริโภคผัก ผลไม้ปริมาณต่ำ อาจทำให้ขาดวิตามินบางชนิดรวมทั้งโฟเลตซึ่งสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย และมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษานี้วิเคราะห์ปริมาณโฟเลตที่ได้รับจากการบริโภคโดยใช้บันทึกความถี่การบริโภคอาหารกึ่งปริมาณ และบันทึกการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง และวิเคราะห์ภาวะโฟเลตในเลือดด้วยวิธีจุลชีววิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อายุ 13-15 ปี เป็นผู้มีภาวะโภชนาการเกิน 51 คน โภชนาการปกติ 71 คน และโภชนาการต่ำ 10 คน พบว่าปริมาณโฟเลตที่ได้รับจากการบริโภคอาหาร ระดับโฟเลตในซีรัม และในเม็ดเลือดแดงของนักเรียนทั้งสามกลุ่มภาวะโภชนาการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีระดับโฟเลตในซีรัม และในเม็ดเลือดแดง เฉลี่ย3.50 (+,ฑ) 2.12 และ 161.97 (+,ฑ) 41.01 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45 มีโฟเลตในซีรัมอยู่ในระดับขาด และร้อยละ 25 มีโฟเลตในเม็ดเลือดแดงอยู่ในระดับขาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนี้ได้รับโฟเลตจากอาหารในระดับต่ำ และมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการขาดโฟเลต ซึ่งจะส่งผลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังตามมา จึงควรส่งเสริมการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม และเฝ้าระวังภาวะโฟเลตให้กับเด็กวัยเรียน

บรรณานุกรม :
สุธารส ปริญญาปุณโณ . (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟเลตกับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุธารส ปริญญาปุณโณ . 2547. "ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟเลตกับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุธารส ปริญญาปุณโณ . "ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟเลตกับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
สุธารส ปริญญาปุณโณ . ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารโฟเลต ภาวะโฟเลตกับภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.