ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย : การศึกษาในเด็กชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมอายุ 18-36 เดือนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย : การศึกษาในเด็กชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมอายุ 18-36 เดือนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : ธนนันท์ เพ็ชรวิจิตร
คำค้น : EARLY CHILDHOOD CARIES , ORAL HEALTH BEHAVIOR , PRESCHOOL CHILDREN , CROSS-SECTIONAL STUDY , DENTAL CARIES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000220
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยทางพฤติกรรม ปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย และศึกษาเปรียบเทียบสภาวะโรคฟันผุและพฤติกรรมทางทันตสุขภาพของเด็กไทยพุทธและไทยมุสลิมอายุ 18-36 เดือนในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการศึกษา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์มารดาหรือผู้ปกครองของเด็กโดยการใช้แบบสอบถามชนิดโครงสร้าง ร่วมกับการตรวจสภาพช่องปากของเด็กในกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า เด็กจำนวน 256 คนในพื้นที่ศึกษามีความชุกของโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยร้อยละ 69.5 อัตราผุ ถอน อุดเฉลี่ย 8.99 (+,ฑ) 10.63 ด้านต่อคน สภาวะโรคฟันผุระหว่างเด็กไทยพุทธและไทยมุสลิมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยเด็กไทยมุสลิมมีแนวโน้มของพฤติกรรมทางทันตสุขภาพที่ไม่เหมาะสมมากกว่าเด็กไทยพุทธ ในแบบจำลองสุดท้ายของการวิเคราะห์แบบพหุปัจจัย พบว่าตัวแปรที่สัมพันธ์กับความชุกของโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยอย่างมีนัยสำคัญ คือ อายุเด็ก (p<0.001) จำนวนครั้งในการกินนมตอนกลางคืนของเด็ก(p<0.001) การได้รับทันตสุขศึกษาของผู้ปกครอง (p<0.001) การแปรงฟันทุกวันของเด็ก(p<0.05) และความร่วมมือของเด็กในการทำความสะอาดฟัน (p<0.05) ตัวแปรในแบบจำลองที่สัมพันธ์กับระดับอัตราผุ ถอน อุดเป็นด้านต่อคนของเด็กอย่างมีนัยสำคัญ คือ อายุเด็ก(p<0.001) การแปรงฟันทุกวันของเด็ก (p<0.01) การหลับคานมของเด็ก (p<0.01) การรับประทานของเหลวหวานใส่ขวด (p<0.05) และคะแนนอาหารหวาน (p<0.05)

บรรณานุกรม :
ธนนันท์ เพ็ชรวิจิตร . (2547). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย : การศึกษาในเด็กชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมอายุ 18-36 เดือนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนนันท์ เพ็ชรวิจิตร . 2547. "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย : การศึกษาในเด็กชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมอายุ 18-36 เดือนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนนันท์ เพ็ชรวิจิตร . "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย : การศึกษาในเด็กชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมอายุ 18-36 เดือนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ธนนันท์ เพ็ชรวิจิตร . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย : การศึกษาในเด็กชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมอายุ 18-36 เดือนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.