ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
นักวิจัย : ธนากร มิลินทสูต
คำค้น : CORPORATE IDENTITY , NATIONAL MUSEUM THAILAND , BANGKOK NATIONAL MUSEUM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000181
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่มีความเหมาะสม และสามารถใช้งานได้จริงโดยกระบวนการวิจัย ทำการศึกษา กระบวนการสร้างเอกลักษณ์องค์กร กระบวนความคิด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การจัดการ ความเชื่อมโยงกับความเป็นไทย โดยที่วิจัยฉบับนนี้ได้แนวทางการออกแบบโปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรที่มีความเหมาะสม กระบวนการศึกษาทางเรขศิลป์ด้วยกัน 6 หัวข้อ ดังนี้ 1. เรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2. ตราสัญลักษณ์ 3. อารมณ์และความรู้สึก 4. สี 5.ตัวอักษร 6. การใช้งาน โดยที่งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งในมีความชัดเจนมีความเชื่อมโยงกับความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสม

บรรณานุกรม :
ธนากร มิลินทสูต . (2547). โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนากร มิลินทสูต . 2547. "โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนากร มิลินทสูต . "โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ธนากร มิลินทสูต . โปรแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.