ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิสตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิสตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส
นักวิจัย : ปาจรีย์ ศรีสมบัติ
คำค้น : TIME FROM MAXIMAL HEIGHT TO IMPACT , BALL VELOCITIES , SERVE , TENNIS MATCH
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000163
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิสตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส และวัตถุประสงค์รองเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของผู้เสิร์ฟที่มีผลต่อความเร็วของการเสิร์ฟเทนนิส โดยทำการเก็บข้อมูลระหว่างการแข่งขันด้วยกล้องความถี่ 50 Hz 4 ตัว เพื่อบันทึกภาพการเสิร์ฟในการแข่งขันของนักเทนนิสทั้งสองคนที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัย ซึ่งมีการกำหนดตำแหน่งของจุดพิกัดทั้ง 23 จุดบนภาพนักกีฬา ไม้เทนนิส และลูกเทนนิส เพื่อคำนวณหาจุดพิกัดแบบสามมิติ จากสมมติฐานที่ว่าถ้าระยะเวลาของลูกเทนนิสตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้น้อย ความเร็วของลูกเสิร์ฟน่าจะมีค่าสูง ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ของระยะเวลาของลูกเทนนิสตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้และความเร็วของลูกเสิร์ฟเป็นไปตามสมมติฐานหนึ่งคนและตรงข้ามกับสมมติฐานหนึ่งคน อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองอยู่ในระดับที่ต่ำมาก จากการวิเคราะห์ด้วย Step-wise multiple regression พบว่า ความเร็วเชิงมุมของการหมุนเข้าของข้อไหล่สูงสุดเป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับความเร็วของลูกเสิร์ฟในนักกีฬาคนที่ 1 ทั้งในการเสิร์ฟครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้ 13% ส่วนในนักกีฬาคนที่ 2 ความเร็วเชิงมุมของการเหยียดข้อไหล่สูงสุดเป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับความเร็วของลูกเสิร์ฟลูกที่ 2 ของนักกีฬาคนที่ 2 ในการแข่งขันได้ 19%

บรรณานุกรม :
ปาจรีย์ ศรีสมบัติ . (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิสตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปาจรีย์ ศรีสมบัติ . 2547. "ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิสตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปาจรีย์ ศรีสมบัติ . "ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิสตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ปาจรีย์ ศรีสมบัติ . ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิสตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.