ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเครียด, คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเครียด, คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
นักวิจัย : สงวนลักษณ์ สุขสวัสดิ์
คำค้น : STRESS , QUALITY OF LIFE , THE MEDIUM - SIZE GARMENT FACTORIES , EMPLOYEES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000156
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราความชุกของความเครียด, คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลาง เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองในช่วง ธันวาคม 2547 - กุมภาพันธ์ 2548 จากพนักงานจำนวน 1465 ฉบับจะถูกส่งไปยังพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลาง เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน3 โรงงาน ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับทั้งหมด 1186 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.0 ผลการวิจัยพบว่าอัตราความชุกของ ความเครียดระดับเกินเกณฑ์ปกติ และคุณภาพชีวิตในระดับดีของพนักงานโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และ 19.8 ตามลำดับ และมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ลักษณะที่พักจำนวนสมาชิกในครอบครัว จำนวนคนที่ต้องเลี้ยงดู ความร้อน ทำงานเสี่ยงต่อสุขภาพ ลักษณะการจ้างงาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับความเครียดของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ สถานะทางการเงินของครอบครัว แรงสนับสนุนจากครอบครัว การยอมรับของหัวหน้าแรงสนับสนุนจากเพื่อน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ อายุรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานะทางการเงินของครอบครัว ระยะเวลาการทำงาน (ปี)ตำแหน่ง แรงสนับสนุนครอบครัว บุคคลในครอบครัวรับรู้ความกังวลใจ ความก้าวหน้าในอาชีพหัวหน้ายอมรับ แรงสนับสนุนจากหัวหน้า และเพื่อน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับคุณภาพชีวิต ของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ประกอบด้วย จำนวนคนที่เลี้ยงดูลักษณะที่พัก ระยะเวลาทำงานแต่ละวัน (ชม. ต่อวัน) ลักษณะการทำงานเป็น (กะ/ทำทั้งวัน)เสียง ฝุ่น ผลการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด และคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลาง เขตกรุงเทพมหานคร และมีข้อเสนอแนะเพื่อลดความเครียดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานดังนี้คือ ควรปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ ด้านลักษณะการบังคับบัญชาของหัวหน้า ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินสวัสดิการต่างๆ

บรรณานุกรม :
สงวนลักษณ์ สุขสวัสดิ์ . (2547). ความเครียด, คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สงวนลักษณ์ สุขสวัสดิ์ . 2547. "ความเครียด, คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สงวนลักษณ์ สุขสวัสดิ์ . "ความเครียด, คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
สงวนลักษณ์ สุขสวัสดิ์ . ความเครียด, คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดกลางเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.