ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : โนรีรัตน์ สร้อยสระน้อย
คำค้น : SELF QUALITY ASSESSMENT , PRIMARY CARE UNIT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000155
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectionalDescriptive Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพตนเองของศูนย์สุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานในจังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาคะแนนที่ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนรายด้าน จำนวน 320 แห่ง จาก 390 แห่ง (อัตราตอบกลับร้อยละ 82.1)เก็บข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2547 ถึง มีนาคม 2548 และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนที่ปฏิบัติได้รายด้าน โดยการประเมินตนเองของศูนย์สุขภาพชุมชน 3 ระดับโดยเกณฑ์ของจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้ One Way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนที่ปฏิบัติได้โดยการประเมินตนเอง และสุ่มจากทีมประเมิน โดยใช้ Paired t-test ผลการศึกษา พบว่า คะแนนที่ปฏิบัติได้รายด้าน ตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนที่มีคะแนนต่ำคือ ด้านบริการ ได้แก่ (1) การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย(2) มีบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในหน่วยบริการปฐมภูมิมีคะแนนเฉลี่ย 8.5, 9.7 และ 8.2 ตามลำดับ ด้านการบริหารจัดการ (1) มีทีมสุขภาพให้การบริการต่อเนื่องเป็นทีมประจำ (2) การจัดบุคลากรต่อประชากรตามหลักเกณฑ์แพทย์ (3) เภสัชกร(4) ทันตแพทย์ คะแนนเฉลี่ยเป็น 9.3, 8.1, 6.8 และ 6.9 ตามลำดับ ด้านวิชาการ มีการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย 8.6 (จาก 20 คะแนนเต็ม) คะแนนที่ปฏิบัติได้โดยการประเมินตนเอง และสุ่มจากทีมประเมิน แตกต่างกันจำนวน 14 ข้อ จากทั้งหมด 47 ข้อและจากปัญหาอุปสรรคทั้ง 3 ด้านยังขาดในส่วนของบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และด้านความรู้ จากการศึกษานี้ ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ควรทบทวนเกณฑ์การประเมินโดยให้ผู้ประเมินตนเองสามารถประเมินให้ตรงความเป็นจริงตามมาตรฐานให้มากขึ้นและควรทบทวนบทบาทของทีมประเมินว่ามีมาตรฐาน สามารถประเมินคุณภาพได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

บรรณานุกรม :
โนรีรัตน์ สร้อยสระน้อย . (2547). การประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โนรีรัตน์ สร้อยสระน้อย . 2547. "การประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โนรีรัตน์ สร้อยสระน้อย . "การประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
โนรีรัตน์ สร้อยสระน้อย . การประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.