ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน ~iNostochopsis lobatus~i Wood em. Geitler

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน ~iNostochopsis lobatus~i Wood em. Geitler
นักวิจัย : ลออรัตน์ เวชกุล
คำค้น : GROWTH , NOSTOCHOPSIS , PHYSICAL FACTORS , CHEMICAL FACTORS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000812
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ทำการศึกษาปัจจัยทางกายภาพและทางเคมีที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน~iNostochopsis lobatus~i Wood em. Geitler ที่เจริญในแหล่งน้ำ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรีระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยทำการเก็บข้อมูลทุกหนึ่งเดือน ยกเว้นช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ผลการศึกษาพบว่า สาหร่ายไข่หินเริ่มเจริญในปลายฤดูฝน สูงสุดในช่วงฤดูหนาว และหมดไปในช่วงต้นของฤดูร้อน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทั้งปัจจัยกายภาพ ได้แก่ ระยะเวลาการรับแสงในแต่ละวัน อุณหภูมิของน้ำ และปัจจัยเคมีได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ปริมาณของออร์โธฟอสฟอรัส แอมโมเนียม ฟอสฟอรัสทั้งหมดไนเตรท และเหล็กตามลำดับ เมื่อนำมาศึกษาปัจจัยกายภาพในห้องปฏิบัติการ พบว่า สาหร่ายไข่หินเจริญได้ดีเมื่อได้รับแสงวันละ 10-18 ชั่วโมง ช่วงความเข้มแสง 2,300-3,000 ลักซ์ อุณหภูมิ19-21 องศาเซลเซียส และค่าความเป็นกรดด่าง 7.0-8.5

บรรณานุกรม :
ลออรัตน์ เวชกุล . (2547). ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน ~iNostochopsis lobatus~i Wood em. Geitler.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลออรัตน์ เวชกุล . 2547. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน ~iNostochopsis lobatus~i Wood em. Geitler".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลออรัตน์ เวชกุล . "ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน ~iNostochopsis lobatus~i Wood em. Geitler."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ลออรัตน์ เวชกุล . ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน ~iNostochopsis lobatus~i Wood em. Geitler. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.