ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตักอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตักอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547
นักวิจัย : ชาติวุฒิ จำจด
คำค้น : IMMUNIZATION , HEPATITIS B , HEALTHCARE WORKERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000100
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของการให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย รวมถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงาน โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ชนิดให้ตอบด้วยตนเอง ไปยังโรงพยาบาลภาครัฐจำนวน 524 แห่ง เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 มีอัตราการตอบกลับร้อยละ 78.2(410 จาก 524) จากโรงพยาบาลที่ตอบกลับ 410 แห่ง พบว่าโรงพยาบาล 310 แห่ง (ร้อยละ 75.6)มีนโยบายในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี โดยมีการดำเนินงานการให้ภูมิคุ้มกันก่อนการสัมผัสเชื้อ (253 แห่ง, ร้อยละ 61.7) มากกว่าการให้ภูมิคุ้มกันหลังการสัมผัสเชื้อ (238 แห่ง, ร้อยละ 58.0) มีการตรวจเลือกเพื่อหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีก่อนเข้างานในโรงพยาบาล 235 แห่ง (235 จาก 410, ร้อยละ 57.3) โดยตรวจบุคลากรที่เข้าใหม่ทุกคน 127 แห่ง (ร้อยละ 31.0) และตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 108 แห่ง(ร้อยละ 26.3) บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับภูมิคุ้มกันก่อนการสัมผัสเชื้อในโรงพยาบาล156 แห่ง (ร้อยละ 38.0) ปัญหาหลักในการดำเนินการคือปัญหาสภาพทางการเงินที่ไม่เอื้ออำนวย และโรงพยาบาลต้องการการสนับสนุนด้านวัคซีนในการดำเนินการมากที่สุด ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการมีนโยบายในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบีได้แก่การมีการดำเนินงานระบบคุณภาพของโรงพยาบาล และการผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA

Hospital Accreditation) โรงพยาบาลควรมีนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน สำหรับหน่วยงานส่วนกลางของรัฐ (1) ควรมีการจัดหาวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีโดยไม่คิดมูลค่า หรือมีเงินงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการ และ(2) ควรจัดทำแนวทางการดำเนินงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีที่เป็นมาตรฐานและแพร่หลายเข้าถึงได้ง่าย

บรรณานุกรม :
ชาติวุฒิ จำจด . (2547). สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตักอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาติวุฒิ จำจด . 2547. "สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตักอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชาติวุฒิ จำจด . "สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตักอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ชาติวุฒิ จำจด . สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตักอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.