ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน
นักวิจัย : วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล
คำค้น : PREPARATION FOR HOSPITALIZATION , FEAR , PRESCHOOL CHILDREN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001722
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นสถานการณ์หนึ่งที่เด็กวัยรุ่นก่อนเรียนหวาดกลัวเป็นอย่างมาก ทำให้เด็กขัดขืนไม่ร่วมมือในการรักษาพยาบาล อีกทั้งยังส่งผลให้มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ หรืออาจมีพัฒนาการไม่สมวัย จึงจำเป็นต้องช่วยลดความกลัวของเด็กที่เกิดขึ้นเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่างคือเด็กวัยก่อนเรียนอายุ 3-6 ปี จำนวน 32 คน ที่เข้ารับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและโรงพยาบาลสมุทรสาคร แบ่งเป็น 2 กลุ่มโดยการสุ่มเข้ากลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุมและจับเข้าคู่กันด้วยการพิจารณาจากอายุของเด็กกลุ่มทดลองได้รับการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้การเล่นแบบบทบาทสมมติร่วมกับการมีส่วนร่วมของบิดามารดาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการเข้าโรงพยาบาลการแยกจากบิดามารดา กิจกรรมทั่วไปและการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยเด็กต้องเผชิญในช่วงแรกรับใหม่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ตึกผู้ป่วยนอกก่อนที่ผู้ป่วยเด็กจะเข้าพักในหอผู้ป่วยส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินความกลัวของผู้ป่วยเด็กในช่วงแรกรับใหม่โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความกลัวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงของการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test dependent) ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยเด็กกลุ่มที่ได้รับการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีความกลัวน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล . (2546). ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล . 2546. "ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล . "ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล . ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.