ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารชั้นประทวน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารชั้นประทวน
นักวิจัย : จิตติมา ทุ่งพรวญ
คำค้น : SELF-MANAGEMENT PROGRAM , SMOKING BEHAVIOR , NON COMMISSIONED OFFICERS.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000699
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารชั้นประทวน ก่อน และหลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการทหารชั้นประทวน ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 30 นาย เข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลา 6 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมการจัดการตนเองที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดการจัดการตนเองของ Glasgow (1986)มี 5 ขั้นตอน คือ 1) วิธีการทำให้ไม่พึงพอใจ 2) การควบคุมสิ่งเร้า และเลือกลักษณะพฤติกรรม3) การกำหนดพฤติกรรมเป้าหมาย และการทำสัญญากับตนเอง 4) การเตือนตนเอง 5) การทำให้พฤติกรรมคงอยู่โดยมีแผนการสอนเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ คู่มือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ และแบบบันทึกการสูบบุหรี่ประจำวันด้วยตนเอง เป็นสื่อที่ใช้ในโปรแกรม ซึ่งได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม และความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบบันทึกการสูบบุหรี่ประจำวันด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และทดสอบความแตกต่างของแต่ละคู่ด้วย Bonferroni ผลการวิจัยสรุปดังนี้ ข้าราชการทหารชั้นประทวนสูบบุหรี่ในปริมาณ และความถี่หลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองลดลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการจัดการตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
จิตติมา ทุ่งพรวญ . (2547). ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารชั้นประทวน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิตติมา ทุ่งพรวญ . 2547. "ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารชั้นประทวน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิตติมา ทุ่งพรวญ . "ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารชั้นประทวน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
จิตติมา ทุ่งพรวญ . ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการทหารชั้นประทวน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.