ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
นักวิจัย : จรัส โชคสุวรรณกิจ
คำค้น : PREVALENCE , TUBERCULOUS INFECTION , HOSPITAL PERSONNEL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001428
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อหาอัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างมีระบบจำนวน 398 คน จากบุคลากรทั้งสิ้น 1,592 คน เก็บข้อมูลทั่วไป และข้อมูลปัจจัยเสี่ยงโดยใช้แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง และ ข้อมูลอัตราชุกการติดเชื้อวัณโรคโดยการทดสอบทูเบอร์คูลิน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ผลการศึกษาพบว่า มีผู้เข้าร่วมการวิจัยตามเกณฑ์คัดเลือก 386 คน คิดเป็นร้อยละ 96.98 ของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมการวิจัยมีอายุเฉลี่ย 32.74 ((+,ฑ)8.00) ปีระยะเวลาทำงานเฉลี่ย 7.22 ((+,ฑ)5.95) ปี เป็นเพศชาย 59 คน (ร้อยละ 15.3)เพศหญิง 327 คน (ร้อยละ 84.7) อายุและระยะเวลาทำงานเฉลี่ยของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.553) และ p=0.868 ตามลำดับ) มีการสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคนอกหน้าที่งาน 138 คน (ร้อยละ 35.8) สัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคในหน้าที่งาน 220 คน (ร้อยละ 57.0) มีประวัติเคยได้รับวัคซีนบีซีจี 324 คน(ร้อยละ 83.9) พบมีรอยแผลเป็นบีซีจี 229 คน (ร้อยละ 92.3 ของผู้เคยได้รับวัคซีน)และ พบว่า อัตราชุกของการติดเชื้อวัณโรคจากการทดสอบทูเบอร์คูลินโดยวิธี Mantouxที่ขนาดตุ่มนูนมากกว่าหรือเท่ากับ 10 มิลลิเมตรเท่ากับร้อยละ 71 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยด้าน สถานที่ปฏิบัติงาน การสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคในหน้าที่งาน ระยะเวลาทำงานตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยไม่ขึ้นกับการมีรอยแผลเป็นบีซีจี ส่วนปัจจัยด้าน เพศ อายุ ตำแหน่งงาน การสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคนอกหน้าที่งาน และรอยแผลเป็นบีซีจี ไม่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า วัณโรคเป็นสิ่งคุกคามทางชีวภาพอย่างหนึ่งของบุคลากรในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ควรมีการเฝ้าระวัง และ ดำเนินมาตรการควบคุมวัณโรคที่มีประสิทธิผลและสามารถจ่ายได้ที่สอดคล้องกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการศึกษานี้ เพื่อลดการสัมผัสโรคจากการทำงาน และ สามารถนำข้อมูลจากการศึกษานี้ไปใช้สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค หรือการศึกษาเพื่อประเมินมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมวัณโรคต่อไป

บรรณานุกรม :
จรัส โชคสุวรรณกิจ . (2546). อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จรัส โชคสุวรรณกิจ . 2546. "อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จรัส โชคสุวรรณกิจ . "อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
จรัส โชคสุวรรณกิจ . อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.