ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการเลือกที่อยู่อาศัยเพื่อการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน ~iPomacentrus cuneatus~iในแนวปะการัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการเลือกที่อยู่อาศัยเพื่อการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน ~iPomacentrus cuneatus~iในแนวปะการัง
นักวิจัย : คัมภีร์ ผาติเสนะ
คำค้น : HABITAT SELECTION , RECRUITMENT , POMACENTRUS COGNATES , CORAL REEFS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001289
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการเลือกลักษณะที่อยู่อาศัยของปลาสลิดหิน ~iPomacentrus cuneatus~iหลังการทดแทนประชากรในแนวปะการัง บริเวณเกาะค้างคาง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2545 จนถึงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2546 โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบในช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเย็นเดือนละหนึ่งครั้งยกเว้นเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนพ.ศ.2545 ที่ทำการเก็บข้อมูลเดือนละสองครั้ง การเลือกลักษณะที่อยู่อาศัยของปลาสลิดหิน ~iP. cuneatus~i ขนาดเล็กและตัวเต็มวัยหลังการทดแทนประชากรในแนวปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรี มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานีที่ทำการศึกษา โดยบริเวณสถานี A ซึ่งเป็นด้านอับลมที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะทั้งที่ตื้นและที่ลึกพบปลาสลิดหิน ~iP. cuneatus~i ขนาดเล็กและตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ตามปะการังก้อนมากที่สุด ส่วนบริเวณสถานี B ซึ่งเป็นด้านรับลมที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบริเวณที่ลึกพบปลาสลิดหิน ~iP. cuneatus~i ขนาดเล็กอาศัยอยู่ตามเศษก้อนหินก้อนปะการังมากที่สุดแต่ปลาสลิดหิน ~iP. cuneatus~i ตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่ตามปะการังก้อนมากที่สุด การเลือกลักษณะที่อยู่อาศัยนี้มีอิทธิพลมาจากองค์ประกอบของลักษณะที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันในแต่ละสถานีศึกษา ส่วนการเลือกลักษณะที่อยู่อาศัยของปลาสลิดหิน ~iP. cuneatus~i ขนาดเล็กและตัวเต็มวัยในห้องปฏิบัติการนั้นไม่พบว่าปลามีพฤติกรรมในการเลือกลักษณะที่อยู่อาศัยอย่างเด่นชัด สำหรับการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน ~iP. cuneatus~i ขนาดเล็กพบว่ามีปริมาณสูงสุดในช่วงเวลาเช้าต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2545 บริเวณสถานี B ที่ลึกโดยมีค่าเท่ากับ 3.7(+,ฑ)1.2 ตัว/4 ม('2) อาจเนื่องมาจากบริเวณสถานี B มีองค์ประกอบของลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นเศษก้อนหินก้อนปะการังและปะการังตายที่มีสาหร่ายปกคลุมซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของปลาสลิดหิน ~iP. cuneatus~i ในสัดส่วนที่สูงกว่าที่พบในสถานี A การทดแทนของประชากรปลาสลิดหิน ~iP. cuneatus~i ขนาดเล็กในการศึกษาครั้งนี้มีรูปแบบเป็นไปตามแบบจำลองการจำกัดการทดแทนประชากรปลา (RecruitmentLimitation Model) โดยมีปริมาณการทดแทน การเลือกลักษณะที่อยู่อาศัยและปัจจัยด้านผู้ล่าเป็นตัวกำหนดสำคัญ สำหรับการศึกษาผลของปลาสลิดหิน ~iP. cuneatus~i ตัวเต็มวัยและเม่นหนามดำ ~iDiadema setosum~i ต่อการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน~iP. cuneatus~i ขนาดเล็ก พบว่าปลาสลิดหิน ~iP. cuneatus~i ตัวเต็มวัยไม่มีผลอย่างเด่นชัดต่อการทดแทนประชากรปลาสลิดหิน ~iP. cuneatus~i ขนาดเล็ก แต่ปริมาณของเม่นหนามดำ ~iD. setosum~i มีผลทำให้มีการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน~iP. cuneatus~i ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันพบว่าปลาสลิดหิน ~iP. cuneatus~i ตัวเต็มวัยมีการแข่งขันเพื่อใช้ทรัพยากรกับเม่นหนามดำ ~iD. setosum~i โดยเฉพาะทรัพยากรด้านที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร

บรรณานุกรม :
คัมภีร์ ผาติเสนะ . (2546). รูปแบบการเลือกที่อยู่อาศัยเพื่อการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน ~iPomacentrus cuneatus~iในแนวปะการัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
คัมภีร์ ผาติเสนะ . 2546. "รูปแบบการเลือกที่อยู่อาศัยเพื่อการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน ~iPomacentrus cuneatus~iในแนวปะการัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
คัมภีร์ ผาติเสนะ . "รูปแบบการเลือกที่อยู่อาศัยเพื่อการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน ~iPomacentrus cuneatus~iในแนวปะการัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
คัมภีร์ ผาติเสนะ . รูปแบบการเลือกที่อยู่อาศัยเพื่อการทดแทนประชากรของปลาสลิดหิน ~iPomacentrus cuneatus~iในแนวปะการัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.