ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรลีนในข้าว ~iOryza sativa~i L.พันธุ์เหลืองประทิว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรลีนในข้าว ~iOryza sativa~i L.พันธุ์เหลืองประทิว
นักวิจัย : ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน
คำค้น : RICE , ~iOryza sativa~i L. , A-pyrroline-5-carboxylate synthetase gene , PROLINE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001222
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณโพรลีนในข้าวสองสายพันธุ์คือข้าวเหลืองประทิว 123 สายพันธุ์เดิม และข้าวเหลืองประทิวสายพันธุ์ทนเค็ม (LPT123-TC171) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากการแปรของเซลล์ร่างกายในหลอดทดลอง ความสามารถในการทนเค็มซึ่งวัดจากการเติบโตของพืชในภาวะเค็ม พบว่ามีความแตกต่างระหว่างสองสายพันธุ์เมื่อให้ภาวะเค็มด้วย 0.5% NaCl (w/v) แก่ต้นกล้าอายุ 22 วัน ในขณะที่ต้นกล้าข้าวอายุ 15 วันของข้าวทั้งสองสายพันธุ์ที่ได้รับภาวะเค็มมีการเติบโตไม่แตกต่างกันเมื่อข้าวทั้งสองสายพันธุ์อยู่ในภาวะเค็มพบว่ามีการสะสมโพรลีนที่ใบในปริมาณที่สูงขึ้นกว่าต้นที่ไม่ได้รับภาวะเค็มอย่างมีนัยสำคัญ ต้นกล้าอายุ 15 วันที่ได้รับภาวะเค็มปริมาณโพรลีนในกล้าข้าวทั้งสองสายพันธุ์ใกล้เคียงกัน ในทางตรงกันข้ามเมื่อให้ภาวะเค็มแก่ต้นกล้าอายุ 22 วันเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ สายพันธุ์ทนเค็มจะมีปริมาณโพรลีนต่ำกว่าสายพันธุ์เดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าโพรลีนอาจไม่ได้มีบทบาทสำคัญต่อความสามารถในการทนเค็มของข้าวสายพันธุ์นี้ เมื่อทำการเพิ่มจำนวนชิ้นส่วนของยีน ~iP5CS~i โดยใช้วิธี PCR พบว่าสามารถเพิ่มชิ้นดีเอ็นเอขนาดประมาณ2000 เบส จากการศึกษาลำดับเบสของโคลน (P5CS_2KB_no.27) พบว่ามีบางส่วนคล้ายคลึงกับลำดับเบสของ ~iP5CS1~i mRNA ในข้าว เมื่อใช้ชิ้นส่วนของยีน ~iP5CS~i ที่โคลนได้เป็น probe เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีน ~iP5CS~i พบว่าในต้นข้าวทั้งสองสายพันธุ์เมื่อได้รับภาวะเค็มปริมาณ ~iP5CS~i mRNA มีมากขึ้นโดยพบสัญญาณการแสดงออกของ mRNAที่คาดว่าเป็นของ ~iP5CS~i จำนวน 1 สัญญาณในต้นข้าวอายุ 15 วัน ในขณะที่พบสัญญาณการแสดงออกของ mRNA ที่คาดว่าเป็นของ ~iP5CS~i จำนวน 3 สัญญาณในต้นข้าวอายุ 22 วันอย่างไรก็ตามการศึกษาการแสดงออกของยีน ~iOAT~i โดยใช้ probe ~iOAT~i cDNAจาก mothbean ไม่พบสัญญาณ mRNA อาจเป็นไปได้ว่ายีน ~iOAT~i ในข้าวและ mothbeanมีความแตกต่างกันมากเกินไปหรือการแสดงออกของยีน ~iOAT~i มีระดับต่ำจนไม่สามารถตรวจสอบได้

บรรณานุกรม :
ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน . (2546). การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรลีนในข้าว ~iOryza sativa~i L.พันธุ์เหลืองประทิว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน . 2546. "การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรลีนในข้าว ~iOryza sativa~i L.พันธุ์เหลืองประทิว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน . "การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรลีนในข้าว ~iOryza sativa~i L.พันธุ์เหลืองประทิว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน . การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรลีนในข้าว ~iOryza sativa~i L.พันธุ์เหลืองประทิว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.