ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่
นักวิจัย : ภูริวรรธก์ ใจสำราญ
คำค้น : POLITICAL PARTY , PARTY MERGER , THAI RAK THAI PARTY , NEW ASPIRATION PARTY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001073
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาหาสาเหตุของการรวมพรรคการเมืองโดยเฉพาะกรณีศึกษาการรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่ โดยศึกษาปัจจัยด้านการสนับสนุนผู้นำทางการเมือง ด้านผลประโยชน์ เช่น ผลประโยชน์ด้านตำแหน่งทางการเมืองด้านธุรกิจและการเงิน และด้านพลังของพรรคการเมืองที่ได้จากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกของพรรค และผลการรวมพรรคครั้งดังกล่าวเป็นตัวแปรตาม และได้ศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพรรคไทยรักไทยในด้านเสถียรภาพของพรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุสำคัญในการรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่ได้แก่ปัจจัยด้านผลประโยชน์ ด้านธุรกิจและการเงิน รวมถึงปัจจัยด้านคะแนนเสียงในสภาที่เป็นสำคัญ ในขณะที่ปัจจัยด้านการสนับสนุนผู้นำและผลประโยชน์ด้านตำแหน่งทางการเมืองนั้นพบว่าไม่ใช่เป็นสาเหตุของการรวมพรรค สำหรับประเด็นด้านเสถียรภาพของพรรคไทยรักไทยและรัฐบาลภายหลังการรวมพรรค พบว่าการรวมพรรคครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดภาวะความไร้เสถียรภาพให้แก่พรรค เนื่องจากกรอบกฎเกณฑ์ของพรรคและผลประโยชน์ที่เอื้ออำนวยต่อสมาชิกทำให้สามารถควบคุมสมาชิกพรรคได้ และคะแนนเสียงของพรรคที่เพิ่มขึ้นถึง295 เสียง ทำให้การรวมพรรคครั้งนี้สร้างเสถียรภาพแก่รัฐบาล

บรรณานุกรม :
ภูริวรรธก์ ใจสำราญ . (2546). การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภูริวรรธก์ ใจสำราญ . 2546. "การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภูริวรรธก์ ใจสำราญ . "การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ภูริวรรธก์ ใจสำราญ . การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวมพรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.