ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2546-2555)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2546-2555)
นักวิจัย : นันทรัศมิ์ เทพดลไชย
คำค้น : DIRECTIONS , THAI , CORRECTIONS , NEXT , DECADE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001032
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2546-2555) โดยศึกษาถึงทฤษฎีสาเหตุแห่งการกระทำผิดตามหลักอาชญาวิทยา ทฤษฎีการลงโทษผู้กระทำผิดตามหลักทัณฑวิทยา ปรัชญาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในงานราชทัณฑ์ และสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการเรือนจำในปัจจุบันว่ามีผลต่อการกำหนดทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้าอย่างไร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่มีความรู้ด้านอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยาหรือปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม จำนวน 160 รายและจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในงานราชทัณฑ์หรือกระบวนการยุติธรรม จำนวน 5 รายโดยนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์ Correlation ของตัวแปรที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีสาเหตุแห่งการกระทำผิดตามหลักอาชญาวิทยา ทฤษฎีการลงโทษผู้กระทำผิดตามหลักทัณฑวิทยา ปรัชญาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในงานราชทัณฑ์ และสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการเรือนจำในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (2546-2555) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้

บรรณานุกรม :
นันทรัศมิ์ เทพดลไชย . (2546). ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2546-2555).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นันทรัศมิ์ เทพดลไชย . 2546. "ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2546-2555)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นันทรัศมิ์ เทพดลไชย . "ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2546-2555)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
นันทรัศมิ์ เทพดลไชย . ทิศทางการราชทัณฑ์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2546-2555). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.