ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ปาริชาติ ธาราพัตราพร
คำค้น : MEDIA EXPOSURE , FAMILY COMMUNICATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000828
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในครอบครัว และการเปิดรับข่าวสารของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลูกในวัยเด็ก โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 450 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS นำเสนอผลการวิเคราะก์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ แสดงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการหาค่าสถิติแบบ One way ANOVA,ตารางไขว้ 2 ตัวแปร (crosstabulation) ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลูกในวัยเด็กมีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดมากที่สุด รองลงมาคือครอบครัวแบบเปิด 2. พ่อแม่มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน จากการดูโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีมากที่สุด รองลงมาคือ การอ่านหนังสือพิมพ์ และการฟังวิทยุ 3. พ่อแม่มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล โดยการพูดคุยกับลูกมากที่สุดรองลงมาคือ การพูดคุยกันระหว่างพ่อแม่ และพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกัน 4. ครอบครัวที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบเปิดมีปริมาณการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนมากกว่าครอบครัวที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบปล่อย ในขณะที่ครอบครัวที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบเปิดและแบบปิดมีปริมาณการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนไม่แตกต่างกัน 5. ครอบครัวที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบปล่อยมีปริมาณการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคลน้อยกว่าครอบครัวที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบปิดและแบบเปิด ในขณะที่ครอบครัวที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบปิด และแบบเปิดมีปริมาณการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคลไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ปาริชาติ ธาราพัตราพร . (2546). รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปาริชาติ ธาราพัตราพร . 2546. "รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปาริชาติ ธาราพัตราพร . "รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ปาริชาติ ธาราพัตราพร . รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวของพ่อแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.