ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิจัย : ศรีวรรณ จิตรานนท์
คำค้น : CONSULTATION MODEL , SECONDARY SCHOOL , COMPUTER TEACHER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000427
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรด้านสถานภาพส่วนตัวของครูคอมพิวเตอร์ ด้านสถานภาพส่วนตัวและลักษณะของครูผู้ขอคำปรึกษากับรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ 3) ศึกษาตัวแปรคัดสรรที่ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2546 จำนวน 459 คน การวิจัยนี้ศึกษากรณีการให้คำปรึกษา 2 กรณี คือ การผลิตสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และศึกษารูปแบบการให้คำปรึกษา 3 รูปแบบ คือ 1) The Product Model 2) the Prescription Model และ 3) The Collaboration Model ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรูปแบบการให้คำปรึกษา กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ทุกรูปแบบในระดับมาก 2. ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรรกับรูปแบบการให้คำปรึกษาทั้ง 3 รูปแบบพบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ กรณีที่ 1 พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการให้คำปรึกษาแต่ละรูปแบบ จำนวน 5, 5 และ 3 ตัว ตามลำดับ ตัวแปรทางบวกที่พบซ้ำกันมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่และครูผู้ขอคำปรึกษาที่มีความเป็นตัวของตัวเอง และพบตัวแปรที่สัมพันธ์ทางลบ จำนวน 4, 7 และ 3 ตัวตามลำดับ ตัวแปรทางลบที่พบซ้ำกันมากที่สุด ได้แก่ 1) ครูคอมพิวเตอร์อายุ 31-35 ปี2) ครูคอมพิวเตอร์สอนในกลุ่มวิทยาศาสตร์ และ 3) ครูคอมพิวเตอร์อายุ 41-45 ปี กรณีที่ 2พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวก จำนวน 10, 2 และ 7 ตัว ตามลำดับ ตัวแปรทางบวกที่พบซ้ำกันมากที่สุด ได้แก่ 1) โรงเรียนขนาดใหญ่ 2) ครูผู้ขอคำปรึกษามีการศึกษาระดับปริญญาโท3) ครูผู้ขอคำปรึกษาที่ปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นได้ และ 4) ครูคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ และพบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางลบ จำนวน 4, 6 และ 1 ตัว ตามลำดับ ตัวแปรทางลบที่พบซ้ำกันมากที่สุด ได้แก่ ครูคอมพิวเตอร์ที่สอนในกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Method) พบตัวแปรที่สามารถร่วมกันอธิบายรูปแบบการให้คำปรึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ดังนี้ กรณีที่ 1 พบตัวแปรจำนวน 23, 14 และ 13 ตามลำดับ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 49.6,46.6 และ 38.5 กรณีที่ 2 พบตัวแปรจำนวน 15, 17 และ 14 ตามลำดับ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 42.8, 45.4 และ 46.3

บรรณานุกรม :
ศรีวรรณ จิตรานนท์ . (2546). ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรีวรรณ จิตรานนท์ . 2546. "ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศรีวรรณ จิตรานนท์ . "ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ศรีวรรณ จิตรานนท์ . ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.