ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวไทยมุสลิม : ศึกษากรณีองค์กรต่อต้านสงครามในอัฟกานิสถาน 2544-2545

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวไทยมุสลิม : ศึกษากรณีองค์กรต่อต้านสงครามในอัฟกานิสถาน 2544-2545
นักวิจัย : ภัณฑิล จิตต์หมวด
คำค้น : SOCIAL MOVEMENT , THAI MUSLIM , RESOURCE MOBILIZAION , IDENTITY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวไทยมุสลิม : ศึกษากรณีองค์กรต่อต้านสงครามในอัฟกานิสถาน 2544-2545 มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวไทยมุสลิมในกรณีองค์กรต่อต้านสงครามในอัฟกานิสถาน 2) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชาวไทยมุสลิมที่เกิดจากการร่วมกันเคลื่อนไหวทางสังคม และ 3) เพื่อศึกษาถึงความร่วมมือกันระหว่างองค์กรชาวไทยมุสลิมในการดำเนินการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยใช้ทฤษฎีการระดมทรัพยากรและแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์เป็นกรอบในการศึกษา และศึกษาจากองค์กรชาวไทยมุสลิมจาก 2 พื้นที่คือในกรุงเทพฯ และใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้พระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 และองค์กรพัฒนาเอกชนชาวไทยมุสลิม จำนวน6 องค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเป็นกรณีศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า เป้าหมายสูงสุดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมครั้งนี้คือสันติภาพ โดยการเรียกร้องให้ยุติสงครามโดยเร็ว ส่วนกิจกรรมที่หลากหลายในการขับเคลื่อน ตั้งอยู่บนแนวทางของสันติวิธีตามวัฒนธรรมอิสลามเป็นสำคัญ โดยองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมต่างมีส่วนนำเอาคำสอนของอิสลามมาสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมาย รูปแบบและสาระของขบวนการ ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ร่วมของชาวไทยมุสลิม จากการศึกษาการดำเนินงานขององค์กรการเคลื่อนไหวทั้ง 6 องค์กรซึ่งมีสถานภาพทางกฎหมายและทางสังคมแตกต่างกัน ข้อแตกต่างขององค์กรเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการระดมทรัพยากรในการเคลื่อนไหวทางสังคมที่แตกต่างกันไปตามศักยภาพและลักษณะของแต่ละองค์กรนั้นๆ ซึ่งทำให้เห็นถึงการร่วมมือกันอย่างหลวมๆ ระหว่างองค์กรของกลุ่มชาวไทยมุสลิมในบริบทสังคมไทย

บรรณานุกรม :
ภัณฑิล จิตต์หมวด . (2546). ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวไทยมุสลิม : ศึกษากรณีองค์กรต่อต้านสงครามในอัฟกานิสถาน 2544-2545.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภัณฑิล จิตต์หมวด . 2546. "ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวไทยมุสลิม : ศึกษากรณีองค์กรต่อต้านสงครามในอัฟกานิสถาน 2544-2545".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภัณฑิล จิตต์หมวด . "ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวไทยมุสลิม : ศึกษากรณีองค์กรต่อต้านสงครามในอัฟกานิสถาน 2544-2545."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ภัณฑิล จิตต์หมวด . ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวไทยมุสลิม : ศึกษากรณีองค์กรต่อต้านสงครามในอัฟกานิสถาน 2544-2545. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.