ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรเชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรเชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด
นักวิจัย : วรชาติ สุวรรณวงศ์
คำค้น : TACTILE MAP , TACTILE VARIABLE , BLIND , PERCEPTION , SYMBOL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000367
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรเชิงสัมผัสสำหรับแผนที่ภาพนูนรวมถึงการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ภาพนูน อันจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบและสร้างแผนที่สำหรับคนตาบอด เรื่องที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ครอบคลุมถึงการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสัมผัสกับระดับการรับรู้ การหามิติที่เล็กที่สุดของสัญลักษณ์ภาพนูนที่สามารถใช้งานได้และขนาดที่เหมาะสมในการใช้งานจริง และการหาจำนวนทิศทางการหันเหของสัญลักษณ์ภาพนูนที่คนตาบอดสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยทำการทดลองและสัมภาษณ์คนตาบอดจำนวนหนึ่งเครื่องมือหลักที่ใช้ในการทดลองเป็นสัญลักษณ์แผนที่ภาพนูนซึ่งได้จากกระบวนการผลิตชนิดสเวล เปเปอร์ ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ของคนตาบอดจากการสัมผัสสัญลักษณ์แผนที่ภาพนูนต่อตัวแปรตำแหน่ง, ทิศทาง, ลวดลาย และขนาด มีผลคล้ายคลึงกับการรับรู้ของคนตาดีที่ใช้สายตามองดูแผนที่สำหรับคนตาปกติ ส่วนที่แตกต่างกันคือตัวแปรรูปร่างและความเข้มอ่อนซึ่งคนตาบอดสามารถรับรู้ได้ถึงระดับที่สามารถแยกแยะคัดสรรได้ดีถึงดีมาก ในส่วนของการศึกษาเรื่องมิติของสัญลักษณ์แผนที่ภาพนูนของคนตาบอด ได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขของมิติที่เล็กที่สุดและที่เหมาะสมในการใช้งานจริง ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้เราได้กฏเกณฑ์พื้นฐานในการออกแบบสัญลักษณ์แผนที่ภาพนูนอันจะเป็นประโยชน์ในการทำแผนที่สำหรับคนตาบอดให้ได้ผลดีต่อไป

บรรณานุกรม :
วรชาติ สุวรรณวงศ์ . (2546). การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรเชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรชาติ สุวรรณวงศ์ . 2546. "การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรเชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรชาติ สุวรรณวงศ์ . "การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรเชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
วรชาติ สุวรรณวงศ์ . การหาคุณสมบัติการรับรู้ของตัวแปรเชิงสัมผัสและการออกแบบสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับแผนที่ภาพนูนของคนตาบอด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.