ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิ สำหรับประเมินความเหมาะสมอย่างง่ายของตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิ สำหรับประเมินความเหมาะสมอย่างง่ายของตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร
นักวิจัย : กฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์
คำค้น : SPATIAL INFORMATION SYSTEM , INDOOR LIGTHING , ILLUMINANCE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000359
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิมาช่วยประเมินหาความเหมาะสมอย่างง่ายของตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างจัดได้ว่าเป็นข้อมูลปริภูมิเนื่องจากสามารถระบุตำแหน่งได้ ความเหมาะสมของระบบไฟฟ้าแสงสว่างจะพิจารณาจากค่าความสว่างที่เกิดจากการเปิดใช้ดวงโคม วิธีการคำนวณหาค่าความสว่างที่นำมาใช้ในงานวิจัยมี 2 วิธี คือ วิธีลูเมน สำหรับหาค่าความสว่างเฉลี่ยของทั้งพื้นที่ และวิธีจุดต่อจุดสำหรับหาค่าความสว่างเนื่องจากฟลักซ์การส่องสว่างจากดวงโคมลงไปในแต่ละจุดของพื้นที่ค่าความสว่างที่ได้จากการคำนวณด้วยวิธีลูเมน จะนำไปเปรียบเทียบกับค่าความสว่างมาตรฐานตามประเภทการใช้พื้นที่ แบ่งระดับของค่าความสว่างเป็น 3 ระดับ เพื่อนำมาช่วยในการพิจารณาความเหมาะสมของการติดตั้ง สำหรับค่าความสว่างที่ได้จากการคำนวณด้วยวิธีจุดต่อจุด จะนำไปแสดงผ่านกริดเซลล์ที่เป็นตัวแทนข้อมูลราสเตอร์ (Raster)ด้วยการกำหนดช่วงเฉดสีเพื่อให้เห็นความแตกต่างของค่าความสว่างที่เกิดขึ้นในแต่ละกริดเซลล์ตามเงื่อนไขการเปิด-ปิดสวิตซ์กับดวงโคมภายในพื้นที่หรือห้องเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงความสว่างเนื่องจากแสงธรรมชาติและความสว่างของห้องข้างเคียง ผลการทดสอบการประเมินความเหมาะสมอย่างง่ายของตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 พบว่า2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์ไม่เหมาะสมโดยมากจะเป็นพื้นที่สัญจรภายใน ซึ่งมีค่าความสว่างมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากการแบ่งพื้นที่สัญจรจากพื้นที่ใช้งานหลัก เมื่อใช้เกณฑ์ในการประเมินจากประเภทการใช้พื้นที่จึงทำให้ได้ผลการประเมินไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันในการสร้างรูปแบบจำลองความสัมพันธ์ของสวิตซ์ ด้วยการเปลี่ยนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับการคำนวณ ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นการนำความสามารถของระบบสารสนเทศปริภูมิเข้ามาช่วยเป็นแนวทางในการชี้นำว่าห้องใดมีความสว่างมาก หรือน้อยเกินไป เพื่อสนับสนุนการวางแผนตัดสินใจ คาดคะเนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ก่อนการดำเนินการแก้ไขหรือตรวจสอบโดยตรงกับพื้นที่

บรรณานุกรม :
กฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์ . (2546). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิ สำหรับประเมินความเหมาะสมอย่างง่ายของตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์ . 2546. "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิ สำหรับประเมินความเหมาะสมอย่างง่ายของตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์ . "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิ สำหรับประเมินความเหมาะสมอย่างง่ายของตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
กฤษณา ชูลิตะพันธ์พงศ์ . การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิ สำหรับประเมินความเหมาะสมอย่างง่ายของตำแหน่งไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.