ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเยาวชนโดยกระบวนการเรียนรู้ในการจัดรายการวิทยุ: กรณีศึกษารายการวิทยุเด็กและเยาวชน A.M.891

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเยาวชนโดยกระบวนการเรียนรู้ในการจัดรายการวิทยุ: กรณีศึกษารายการวิทยุเด็กและเยาวชน A.M.891
นักวิจัย : พัชรา เอี่ยมกิจการ
คำค้น : LEARNING PROCESS , ELEMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546000484
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเข้ามาเป็นนักจัดรายการวิทยุของเยาวชน 2) ศึกษากระบวนการเรียนรู้และผลที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในการเข้ามาจัดรายการวิทยุภายใต้กรอบดี เก่ง มีสุข ของกรมวิชาการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยด้วยการสำรวจและการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเข้ามาเป็นนักจัดรายการวิทยุของเยาวชนพบว่ามีทั้งหมด 6 ปัจจัย คือ เพศ อายุ ความสนใจในสาขาอาชีพนักจัดรายการวิทยุการทราบข่าวการเปิดอบรมดีเจเยาวชน สาเหตุที่สนใจในสาขาอาชีพนักจัดรายการวิทยุและผู้ที่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอบรมดีเจเยาวชน 2. ผลที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในการเข้ามาจัดรายการวิทยุภายใต้กรอบดี เก่ง มีสุขของกรมวิชาการ พบว่า กลุ่มการเป็นคนดีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด 13 พฤติกรรมเช่น การสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ การใช้เหตุผลในการถกเถียงกับเพื่อนการกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง เป็นต้น กลุ่มการเป็นคนเก่งมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด 7 พฤติกรรม เช่น การรู้จักค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การนำความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน การปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น กลุ่มการเป็นคนมีความสุขมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด7 พฤติกรรม เช่น การเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย การเห็นประโยชน์ของการพักผ่อนให้เพียงพอ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสะอาด การรู้จักละเว้นจากสิ่งเสพย์ติด เป็นต้น 3. กระบวนการเรียนรู้จากการจัดรายการวิทยุที่ทำให้เยาวชน ดี เก่ง มีสุขตามกรอบการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงนั้น พบว่ามีหลากหลายสถานการณ์ที่ทำให้เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ เช่น การหาข่าว การสัมภาษณ์ การประเมินท้ายรายการ การจัดรายการการทำหน้าที่หลังไมค์ เป็นต้น แต่ในบางกรณีอาจจะประสบปัญหาทำให้เยาวชนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ปัญหาทั้งในรูปแบบของการคิดเป็นกลุ่มและการคิดด้วยตนเอง เพื่อแสวงหาหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานั้น ๆ และในบางกรณีปัญหานั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งภายหลังจากเยาวชนได้แก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วเยาวชนจะได้รับผลกระทำของตนเองจากสังคมบ้างแต่ไม่ทุกกรณี โดยการได้รับผลกระทำจากสังคมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเยาวชนเนื่องจากเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนอยากที่จะพัฒนาตนเองต่อไป เยาวชนได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันทั้งในรูปแบบของการประเมินท้ายรายการและการพูดคุยกันส่วนตัว นอกจากนั้นแล้วเยาวชนส่วนใหญ่เห็นประโยชน์และคุณค่าของพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

บรรณานุกรม :
พัชรา เอี่ยมกิจการ . (2546). การพัฒนาเยาวชนโดยกระบวนการเรียนรู้ในการจัดรายการวิทยุ: กรณีศึกษารายการวิทยุเด็กและเยาวชน A.M.891.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัชรา เอี่ยมกิจการ . 2546. "การพัฒนาเยาวชนโดยกระบวนการเรียนรู้ในการจัดรายการวิทยุ: กรณีศึกษารายการวิทยุเด็กและเยาวชน A.M.891".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัชรา เอี่ยมกิจการ . "การพัฒนาเยาวชนโดยกระบวนการเรียนรู้ในการจัดรายการวิทยุ: กรณีศึกษารายการวิทยุเด็กและเยาวชน A.M.891."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
พัชรา เอี่ยมกิจการ . การพัฒนาเยาวชนโดยกระบวนการเรียนรู้ในการจัดรายการวิทยุ: กรณีศึกษารายการวิทยุเด็กและเยาวชน A.M.891. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.